Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie - rozmowy z nieletnimi przez Skype/ MS Teams.

Data
,

W  dniach 21-22 lutego 2022 r. przedstawicielka Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadziła wizytację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie w formie zdalnej, za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype/MS Teams.

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzanie sposobu traktowania nieletnich przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób nieletnich i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych. Dodatkowo zweryfikowano przygotowania jednostki na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla młodzieży charakteryzującej się poważniejszymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym. Do ośrodka przyjmowana jest młodzież, wobec której sądy rodzinne wydały w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich postanowienia o konieczności zastosowania środka wychowawczego polegającego na umieszczeniu w placówce resocjalizacyjnej. Placówka przeznaczona jest dla 60 osób. W dniu wizytacji na liście MOW znajdowało się 41 wychowanków, przy czym większość była w tym czasie urlopowana ze względu na ferie zimowe. 

W trakcie wizytacji nie odebrano sygnałów świadczących o złym traktowaniu wychowanków przez personel placówki. Opinie przedstawiane na temat MOW były pozytywne. Jednakże przedstawicielka KMPT odnotowała fakt, że nieletni podnosili, że w sytuacji w której ciężko ustalić winnego danego zdarzenia, odpowiedzialność ponosi cała grupa np. musi chodzić wcześniej spać. 

Innym ze stwierdzonych problemów był fakt, że nie wszyscy nieletni mieli wiedzę o prawach i obowiązkach wynikających z regulaminu placówki oraz systemie obowiązujących kar i nagród. Dodatkowo nie każdy nieletni miał świadomość z kim spoza MOW mógłby się skontaktować w razie, gdyby działa mu się krzywda.

W wizytowanej jednostce odnotowano także problemy wynikające z konieczności zmian o charakterze systemowym, związane z  dokonywaniem  sporadycznych badań na obecność narkotyków w organizmie oraz z zainstalowaniem monitoringu (nie obejmuje on toalet oraz sypialni chłopców). 

Szczegółowe wnioski oraz zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-03-10 12:39:31
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz