Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Art. 15 – Decentralizacja władzy publicznej

  1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.
  2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa.

CO TO ZNACZY?

Zasada decentralizacji wyraża ideę, by władza była jak najbliżej obywatela. Jej najważniejszym aspektem jest decentralizacja poprzez samorząd lokalny.

Zasada ta określa, że zasadniczy podział terytorialny państwa, powinien uwzględniać więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe istniejące między obywatelami i mieszkańcami Polski. Dodatkowo zapewnia on jednostkom samorządu terytorialnego możliwość wykonywania zadań publicznych.

Liczba wyników: 58