Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odłożona przez pandemię wycieczka zdrożała. Jak z niej skutecznie zrezygnować – pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Odłożona przed rokiem wycieczka kosztuje dziś o 3500 zł więcej o do tego trzeba zrobić testy na koronawirusa, które w sumie kosztować będą 2500 zł.  Tymczasem firma turystyczna nie zgadza się na rozwiązanie umowy.

Jeśli chcemy zrezygnować z wycieczki z powodu zmiany jej ceny, musimy w pierwszej kolejności sprawdzić, co jest dokładnie napisane na ten temat w naszej umowie z biurem podróży. W określeniu naszych możliwości w tym zakresie pomoże nam art. 45 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity ustawy Dz.U. 2139 z 2020 r.)

Mówi ona, że:

  1. Po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie, gdy w umowie wyraźnie zastrzeżono taką możliwość oraz gdy stanowi ona, że podróżny ma prawo do obniżki ceny, o której mowa w ust. 5.
  2. Umowa o udział w imprezie turystycznej określa, w jaki sposób będą obliczane zmiany cen. Podwyższenie cen jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany:
  • Pkt 1: ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
  • Pkt 2: wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
  • Pkt 3: kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.
  1. Cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.
  2. Organizator turystyki powiadamia podróżnego na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny oraz uzasadnia podwyżkę i wskazuje sposób jej obliczenia.
  3. Jeżeli umowa o udział w imprezie turystycznej przewiduje możliwość podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 2, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
  4. W przypadku obniżenia ceny organizator turystyki może odliczyć od zwrotu należnego podróżnemu rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie podróżnego organizator turystyki przedstawia dowód poniesionych kosztów obsługi.

Jeśli natomiast uważamy, że konieczność wykonania testów na Covid-19 - jako warunek przyjazdu do miejsca naszego wypoczynku i ponoszenie z tego tytułu dodatkowych kosztów -jest związane z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym, możemy powołać się na art. 47 ust. 4 w. w. ustawy.

Mówi on że:

Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

W tym przypadku warto skontaktować się z lokalnym biurem Rzecznika Konsumenta, aby po analizie zawartej przez nas umowy podjąć odpowiednie kroki.

Infolinia Konsumencka: 801 440 220 lub 22 290 89 16

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów, Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk