Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. sytuacji imigrantów romskich w Polsce

Data:
Tagi: ue

Cudzoziemcy – obywatele Unii Europejskiej, którzy nie posiadają środków finansowych ani ubezpieczenia zdrowotnego, a ponadto nie mają realnych szans na podjęcie jakiegokolwiek zatrudnienia, napotykają na trudności w rejestracji pobytu w Polsce, a tym samym w uzyskaniu prawa do pobytu w naszym kraju przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W takiej sytuacji najczęściej znajdują się obywatele rumuńscy pochodzenia romskiego, żyjący w wielu polskich miastach. O tym problemie Rzecznik Praw Obywatelskich informował Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w listopadzie 2015 r. Teraz zwrócił się z pytaniem, czy w Ministerstwie trwają prace nad zapowiadanymi zmianami przepisów, które ułatwiłyby rejestrację pobytu w Polsce przez obywateli Unii Europejskiej.

W dniu 8 kwietnia 2016 r. podczas organizowanego w Biurze RPO seminarium poświęconego sytuacji imigrantów romskich w Polsce, Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z grupą Romów zamieszkujących na koczowiskach we Wrocławiu i Poznaniu. Jednym z ważniejszych tematów omawianych podczas tego spotkania był problem rejestracji pobytu Romów, jako cudzoziemców - obywateli Unii Europejskiej, na terytorium Polski.

Migranci romscy, pochodzący z państw członkowskich UE, w zdecydowanej większości nie są w stanie spełnić przesłanek niezbędnych do rejestracji pobytu w Polsce. Przesłanki te, w zasadzie poza podjęciem studiów i pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim, wiążą się bowiem z zatrudnieniem, prowadzeniem działalności gospodarczej czy posiadaniem środków finansowych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Tymczasem w przypadku społeczności imigrantów romskich znalezienie pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, zgromadzenie środków finansowych we własnym zakresie i bez wsparcia ze strony państwa czy instytucji pozarządowych, jest praktycznie niemożliwe. To zaś pokazuje, że zmiana przepisów wprowadzająca ułatwienia w procedurze rejestracji pobytu obywateli UE w Polsce, jest sprawą aktualną i pilną.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska