Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Po wystąpieniu RPO minister zapowiada ułatwienie rejestracji pobytu w Polsce przez cudzoziemców – obywateli UE

Data:

W związku z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców podjęte zostały prace nad zmianą prawa, która ma ułatwić rejestrację pobytu w Polsce przez cudzoziemców – obywateli Unii Europejskiej. Do tej pory, z uwagi na złą sytuację materialną i brak źródeł dochodu, nie mogli tego zrobić. Nowe przepisy powinny poprawić sytuację imigrantów romskich, pochodzących głównie z Rumunii, żyjących na koczowiskach w wielu polskich miastach.    

Już wcześniej, w odpowiedzi na wystąpienie z 3 listopada 2015 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodził się z opinią RPO, że zmiana obowiązujących przepisów prawa jest konieczna, aby trudna sytuacja materialna i brak szans na podjęcie pracy nie pozbawiały cudzoziemca – obywatela UE możliwości zarejestrowania swojego pobytu w Polsce. Pierwotnie Ministerstwo uznało, że problem rozwiązać można poprzez zmianę jednego z rozporządzeń. Po kolejnym wystąpieniu Rzecznika i ponownej analizie obowiązujących przepisów prawa resort stwierdził jednak, że potrzebna jest zmiana ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.   

Wśród przesłanek, które cudzoziemiec musi obecnie spełnić, aby zarejestrować swój pobyt w Polsce większość wiąże się z podjęciem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej czy posiadaniem środków finansowych i ubezpieczenia zdrowotnego. Brak rejestracji nie oznacza co prawda konieczności opuszczenia Polski, ale pozbawia cudzoziemca prawa do uzyskania wsparcia ze środków pomocy społecznej. Bez takiego wsparcia cudzoziemcy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, nie mający realnych szans na znalezienie pracy, skazani są na wykluczenie.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk