Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do MSW ws. sytuacji prawnej migrantów pochodzących z państw Unii Europejskiej

Data:

W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich porusza problem cudzoziemców będących obywatelami państw Unii Europejskiej, którzy w obowiązującym stanie prawnym nie mogą w pełni korzystać z unijnej swobody przemieszczania się.  Obywatele Unii Europejskiej mogą w zasadzie bez żadnych formalności wjechać i przebywać na terytorium Polski przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Prawo pobytu przez dłuższy okres cudzoziemcy ci nabywają dopiero gdy spełnią jeden z warunków określonych w ustawie o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin. Większość z tych warunków wiąże się z zatrudnieniem bądź pracą na własny rachunek albo z posiadaniem środków finansowych i ubezpieczenia zdrowotnego. To zaś wyklucza możliwość nabycia prawa pobytu przez osoby znajdujące się w złej sytuacji materialnej i nie mogące, z różnych przyczyn, podjąć pracy. Cudzoziemcy, którzy nie uzyskali prawa pobytu, nie mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. We wcześniejszych wystąpieniach Rzecznik podawał jako przykład sprawę rumuńskich Romów, którzy nadal egzystują w skrajnej biedzie. Resort spraw wewnętrznych podzielił wątpliwości Rzecznika. Rozważana nowelizacja przepisów uwzględniać miała wprowadzenie rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby uniknąć niepewności w sytuacji prawnej obywateli Unii starających się uregulować swój pobyt w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wyjaśnienie, czy podjęte zostały zapowiadane prace legislacyjne.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2015-11-05 13:52:19
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 13:42:25
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP