Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź MSWiA ws. rejestrowania pobytu w Polsce

Data:

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieni rozporządzenie dotyczące sposobu potwierdzania przez cudzoziemców – obywateli Unii Europejskiej spełnienia przesłanek do uzyskania prawa pobytu na terytorium Polski. Zmiana ta, jak zapowiedział Minister, ułatwi procedurę rejestrowania pobytu w Polsce przez osoby, które do tej pory, z uwagi na brak źródeł dochodu i złą sytuację materialną, nie mogły tego uczynić.

Sprawa pochodzących z Rumunii Romów, zamieszkujących koczowiska we Wrocławiu, zwróciła uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich na sytuację tych obywateli Unii Europejskiej, którzy z różnych przyczyn, głównie z powodu braku pracy, środków finansowych i ubezpieczenia zdrowotnego, nie mogą uregulować swojego pobytu w Polsce. Nieuregulowanie pobytu nie pozbawia obywateli UE prawa do przebywania w naszym kraju. Sprawia jednak, że osoby te nie mogą korzystać z podstawowych świadczeń z pomocy społecznej.

Problem ten Rzecznik poruszył w wystąpieniu skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych. Rzecznik zaapelował przy tym o taką zmianę obowiązujących przepisów, aby trudna sytuacja materialna nie wykluczała możliwości zarejestrowania pobytu w Polsce i, w konsekwencji, nie pozbawiała cudzoziemca prawa do uzyskania wsparcia ze środków pomocy społecznej.  

Odpowiadając na apel Rzecznika Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedział wprowadzenie od 2016 r. ułatwień w zakresie uzyskiwania przez obywateli UE prawa pobytu na terytorium Polski. Ułatwienia te mają zniwelować  sygnalizowane przez Rzecznika trudności w rejestrowaniu pobytu przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-12-16 10:03:48
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:54:19
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP