Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przeprowadzania ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

Data:

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty egzamin z języka polskiego w części ustnej należy do przedmiotów obowiązkowych objętych egzaminem maturalnym. W obecnym systemie rekrutacji na studia co do zasady nie jest brany pod uwagę punktowy wynik z egzaminu z języka polskiego w części ustnej. W opinii Rzecznika nie zwalnia to jednak ustawodawcy z transparentnej procedury przeprowadzania tego egzaminu, która umożliwiałaby zapoznanie się przez uczniów ze sposobem dokonania oceny ich wypowiedzi i możliwościami zakwestionowania oceny budzącej wątpliwość. Procedura przeprowadzania ustnego egzaminu, podczas którego losowane jest jedno pytanie sprawia, że egzamin nie daje w pełni miarodajnego obrazu wiedzy ucznia ani jego umiejętności.

Wątpliwości budzi również brak możliwości uzyskania przez maturzystę szczegółowej informacji dotyczącej przyznanych mu punktów oraz uzasadnienia dokonanej przez komisję oceny. Za naruszenie praw jednostki należy uznać również brak możliwości odwołania się od oceny z egzaminu ustnego.

Rzecznik popiera planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany legislacyjne polegające na wprowadzeniu możliwości odwołania się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego od wyniku weryfikacji sumy punktów w części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie począwszy od 2017 r. ale uważa, że zmiany te powinny objąć również egzaminy ustne.

Rzecznik zwrócił również uwagę na problem związany z egzaminem maturalnym z języka obcego, dotyczący maturzystów zdających egzamin więcej niż z jednego języka i zaproponował możliwość zadeklarowania jako przedmiotu dodatkowego języka obcego na poziomie podstawowym.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk