Sytuacja Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ministerstwa informują Rzecznika o podjętych działaniach

Data:

Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzieli na wystąpienie, w którym RPO informował o podjęciu współpracy z Komisją Równości i Praw Człowieka w Wielkiej Brytanii. Był to jeden z efektów wizyty Adama Bodnara w Londynie, poświęconej sytuacji Polaków na wyspach i przeciwdziałaniu przestępstwom z nienawiści. – Inicjatywa ta wpisuje się w szeroki wachlarz działań, jakie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło po wystąpieniu pierwszych incydentów o charakterze ksenofobicznym –zauważył Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w MSZ.

Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych podaje, że bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, służba konsularna odnotowała 34 incydenty, których ofiarami padli obywatele polscy, a okoliczności wskazywały, że mogły być motywowane niechęcią wobec cudzoziemców. – Konsulowie wnikliwie i rzetelnie badają wszystkie przypadki noszące choćby znamiona dyskryminacji na tle rasowym, narodowościowym, czy etnicznym i stale monitorują działalność urzędów miejscowych w tym zakresie – podkreślił Dziedziczak. Jednocześnie wskazał, że obecnie liczba zgłaszanych do urzędów konsularnych incydentów maleje.

Również ze statystyk policji brytyjskiej wynika, że największą liczbę zdarzeń o charakterze ksenofobicznym odnotowano w pierwszych tygodniach po ogłoszeniu wyniku referendum. Wg najnowszych danych Krajowej Rady Szefów Policji pomiędzy 16 a 30 czerwca 2016 r. odnotowano 3192 incydenty, a w okresie 1-14 lipca 2016 r. - 3.001 zdarzeń. Rekordową liczbę zgłoszeń przyjęto w tygodniu poprzedzającym głosowanie oraz w tygodniu po referendum (policja odnotowała 42% wzrost zgłoszeń w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku). W pierwszych dwóch tygodniach lipca br. ogólna liczba tzw. „hate crime" była wyższa o 20% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W sierpniu, mimo spadku zgłoszeń, ich liczba utrzymywała się na wyższym poziomie niż przed referendum.

 - Odzwierciedlenie w tych statystykach znajduje również zwiększająca się świadomość i wiedza o przestępstwach motywowanych nienawiścią oraz gotowość ofiar do zgłaszania ich policji. Niemniej jednak należy pamiętać, że istnieje z pewnością margines zdarzeń, które nie są zgłaszane – zaznaczył wiceminister spraw zagranicznych. Poinformował również, że ministerstwo podjęło prace nad uruchomieniem szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej skierowanej do szerokiego grona odbiorców w Wielkiej Brytanii na temat wkładu Polaków w rozwój społeczno-gospodarczy tego kraju.

Natomiast przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że prowadzona jest ścisła współpraca polskiej Policji z odpowiednimi służbami brytyjskimi. Do Harlow oddelegowano dwóch polskich policjantów, którzy współdziałali  z  oficerem policji brytyjskiej. Policjanci odbyli wiele spotkań z polską społecznością, co pozwoliło na ustalenie głównych zagrożeń występujących na tym terenie. Polscy policjanci spotkali się również z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę zabójstwa oraz sprawę pobicia obywateli Polski.

Ponadto 26 września 2016 roku dwóch polskich policjantów zostało oddelegowanych do służby w Policji Metropolitalnej w Londynie w ramach projektu Nexus („Zespół policyjny"). Ich zadaniem jest m.in. współpraca z lokalną policją w zakresie specyfiki postępowania z obywatelami polskimi, którzy prowadzą działalność przestępczą lub są o nią podejrzewani, a także wspieranie funkcjonariuszy brytyjskich podczas postępowania z polskimi ofiarami przestępstw. W październiku do Wielkiej Brytanii został również oddelegowany funkcjonariusz, którego zadaniem jest wspieranie działań oficera łącznikowego polskiej policji w Wielkiej Brytanii.

- Podjęte działania pozwoliły na nawiązanie ściślejszej współpracy ze służbami brytyjskimi oraz - co jest obecnie szczególnie istotne – rozwijanie bezpośredniego kontaktu z kierownictwem policji w Harlow, a także funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę zabójstwa obywatela polskiego i sprawę pobicia Polaków w Harlow. Uzyskano zapewnienie, że wskazane sprawy traktowane są z należytą powagą i zaangażowaniem – podkreślił Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-11-03 11:39:45
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk