Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Studentka wyrzucona z uczelni za poglądy? Interwencja RPO u rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku

Data:
  • Studentka, przewodnicząca samorządu, miała zostać zwolniona z uczelni za apel do jej władz o zajęcie stanowiska wobec protestów społecznych po zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego przez Trybunał Konstytucyjny
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku o stanowisko w tej sprawie
  • Przypomina mu o zagwarantowanej konstytucyjnie wolności słowa

Rzecznika zawiadomiła o utracie statusu studentki Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Miało to się wiązać z jej apelem z 28 października 2020 r. do władz uczelni o zajęcie stanowiska w sprawie protestów społecznych. Apel był uzasadniony faktem, że tego dnia w całej Polsce odbywały się protesty przeciw zmianom prawa antyaborcyjnego przez Trybunał Konstytucyjny 22 października. Brali w nich udział także studenci i studentki. A niektóre uczelnie wyższe, działając w ramach przysługującej im autonomii, ogłosiły w dniu „Strajku Kobiet” godziny rektorskie.

Adam Bodnar zwraca uwagę Rektora, że studenci i studentki mają prawo do demonstrowania swoich poglądów, szczególnie  w sprawach o doniosłym znaczeniu społecznym. Korzystają bowiem  z gwarantowanej konstytucyjnie wolności słowa (art. 54 Konstytucji).

A prócz kształcenia, uczelnie popierać winny rozwój odpowiedzialnych, świadomych społecznie, zaangażowanych  i myślących samodzielnie studentów. Z tych względów w ocenie RPO brak jest podstaw do działań o charakterze dyscyplinarnym wobec studentów protestujących bądź popierających protesty.

Szczególne wątpliwości budzi ograniczanie wolności słowa Przewodniczącej Samorządu, reprezentującej społeczność studencką i zabierającej głos w jej imieniu.

Definiując swoją misję, Akademia Pomorska w Słupsku odwołuje się do uniwersalnych wartości: prawdy w nauce, wspólnotowego charakteru wiedzy i nauczania, szacunku dla różnorodnych poglądów, twórczej relacji między nauczycielami akademickim, doktorantami i studentami. Stąd też tym bardziej niezrozumiała jest negatywna reakcja uczelni na deklaracje światopoglądowe społeczności studenckiej.

Odpowiedź Rektora

W odpowiedzi na pismo w sprawie utraty statusu studentki przez przewodniczącą RUSS na podstawie pozamerytorycznego uzasadnienia związanego z jej Apelem zaprezentowanym podczas obrad Senatu Uczelni wdn. 28 października br., Akademia Pomorska w Słupsku, zgodnie z oświadczeniami opublikowanymi w dniach 17 i 19 grudnia stanowczo zaprzecza, że ww. działanie miało miejsce. Podjęte przez Uczelnię działanie nie miało charakteru dyscyplinującego względem popierającej protesty studentki, a wyłącznie charakter formalny, zgodny obowiązującymi przepisami prawa, tj. na podstawie regulaminu studiów (§ 27, ust.5, pkt. 3 - nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie). 

(całość odpowiedzi w załączniku poniżej)

VII.7033.99.2020                 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-12-18 14:06:25
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-12-28 12:18:00
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk