Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie Adama Bodnara w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej i Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jesteś” w Węgorzewie

Data:
Tagi: kalendarium

Z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami Adam Bodnar rozmawiał w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie. Takie spotkania są zawsze częścią programu spotkań regionalnych RPO: rzecznik praw obywatelskich odwiedza w ich trakcie miejsca ważne dla przestrzegania praw człowieka, a ośrodki wspierające osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny są właśnie takimi miejscami.

Na spotkanie z RPO przyszło ponad 30 osób.  Rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest zgłaszanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich wszystkich przypadków naruszeń praw, a zwłaszcza przypadków nierównego traktowania (ale też o tym, jak trudno jest skladać skargi, jeśli mieszka się w malej miejscowości), o potrzebie zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia, o niedziałającym systemie orzecznictwa o niepełnosprawności, o potrzebie odciążania rodziców i opiekunów i o tym, jak presja społeczna może przyczynić się do zmiany polityk społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami.

Rzecznik spotkał się też z uczniami z Ośrodka. A wcześniej dyrektor Ośrodka Andrzej Raczkowski i jego zastępczyni (a jednocześnie szefowa Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci o Młodzieży „Jesteś”) Alina Wilczyńska pokazali Adamowi Bodnarowi Ośrodek

Ośrodek zapewnia edukację, terapię, rehabilitację i opiekę uczniom z trudnościami w nauce, z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, autyzmem i zespołem Aspergera na każdym etapie edukacyjnym (w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej z klasami gimnazjum, branżowej szkole I Stopnia z klasami zasadniczej szkoły zawodowej, szkole przysposabiającej do pracy).

Organizuje również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym, oparte na indywidualnym programie pracy specjalistyczne zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój dziecka oraz  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy funkcjonuje od 1950 roku. W przedwojennym Węgorzewie, które wtedy jeszcze należało do Prus Wschodnich (Angerburg), w miejscu dzisiejszego SOSW istniał zakład dla dziewcząt. Zakład ten około 1907 roku założył pastor Bethezda.  Dzięki fundacji hrabiny Lehndorff,  przedstawicielki najbardziej znanego wschodniopruskiego rodu (właściciele pałacu w Sztynorcie) placówka rozbudowywała się i poszerzała swą edukacyjno-wychowawczą działalność.

Ośrodek zapewnia:

 • indywidualne podejście do każdego ucznia - dostosowanie wymagań, form i tempa pracy do potrzeb i możliwości dziecka
 • nowoczesne metody pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej (nowoczesny sprzęt dla niemówiących dzieciaków, szczególnie tych w spektrum autyzmu - tablety z programem "Mówik". Część dzieci uczy się indywidualnie, jeden na jeden z nauczycielem). 
 • największą liczbę indywidualnych zajęć dodatkowych wspierających naukę uczniów
 • systematyczną diagnozę osiągnięć uczniów
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z dużym doświadczeniem
 • udział w kołach zainteresowań
 • odkrywanie mocnych stron każdego dziecka, możliwość prezentacji ich uzdolnień, integrację w grupie rówieśniczej, wyjazdy na konkursy i zawody
 • opiekę psychologa i pedagoga
 • mało liczne, przyjazne dzieciom  klasy
 • pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce do nauki i terapii
 • nową salę gimnastyczną, boiska sportowe (w tym do badmintona - standard olimpijski, gdzie odbywają się zawody i paraolimpiady dla ośrodków z regionu), plac zabaw, sale rekreacyjne, bibliotekę, pracownie komputerowe
 • własny park, o który dbają uczniowie
 • wsparcie rodzicom - porady, szkolenia, spotkania integracyjne
 • zakwaterowanie w internacie i całodzienne wyżywienie (też remont internatu za środki z PFRON tak by był w pełni dostosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami)
 • bezpłatne podręczniki bez względu na sytuację materialną rodziny
 • samochód służbowy do przewozu dzieci na konkursy, zawody, itp.
 • realizację tej samej podstawy programowej co szkoły masowe i takie same przedmioty nauczania, zdawanie takich samych egzaminów zewnętrznych jak w innych szkołach
 • Ośrodek zapewnia też  najbogatszą w regionie ofertę zajęć dodatkowych, wspierających naukę i rozwój uczniów:
 • realizuje z powodzeniem kształcenie zawodowe. Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia o kierunkach kształcenia kucharz oraz murarz-tynkarz daje takie same kwalifikacje co zawodowe szkoły masowe. Dzięki trójstronnemu porozumieniu między Powiatowym Urzędem Pracy, Pracodawcami i Ośrodkiem absolwenci mogą odbywać staże zawodowe ułatwiających im wejście na rynek pracy.

Uczniom zamieszkującym poza Węgorzewem Ośrodek oferuje miejsca noclegowe w pokojach 2, 3-os. z całodziennym wyżywieniem. Bardzo bobrze wyposażona baza socjalna, rekreacyjna i sportowa zapewnia dzieciom doskonałe warunki pobytu, bezpieczeństwo i możliwości rozwoju zainteresowań.

Ośrodek współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jesteś”, dzięki czemu nasi uczniowie mogą uczestniczyć w wielu atrakcyjnych projektach edukacyjnych, wycieczkach, warsztatach, zawodach sportowych itp.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jesteś”

Założyli w 2007 r. je nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Węgorzewie, widząc potrzebę podjęcia dodatkowej aktywności wspomagającej statutową działalność Ośrodka. 

Wspiera działania lokalnej społeczności na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie. Zajmuje się wszechstronną pomocą osobom z niepełnosprawnością intelektualną i osobom z niepełnosprawnością sprzężoną, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom zajmującym się tymi problemami oraz popularyzowaniem wiedzy na temat niepełnosprawności oraz zaburzeń w rozwoju  w społeczeństwie na terenie Powiatu Węgorzewskiego.

Prowadzi różne formy rehabilitacji i edukacji w tym edukację kulturalną, wspiera też i upowszechnia kulturę fizyczną

Jako działalność odpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczne Przedszkole „Jesteś”.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk