Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie stawki VAT przy inwestycjach związanych z ochroną brzegów morskich

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie dotyczącej możliwości stosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% przy realizacji inwestycji związanych z ochroną brzegów morskich.

Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy miało zdefiniowanie pojęcia „ochrona środowiska morskiego” zawartego w art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT. Pojęcie to budziło uzasadnione wątpliwości interpretacyjne – co potwierdziło orzecznictwo sądów administracyjnych.

Dlatego w opinii Rzecznika przy rozstrzyganiu tej sprawy powinna być zastosowana zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika a nie na rzecz Skarbu Państwa.

Ponadto wypowiedzenie się przez NSA w sprawie możliwości zastosowania tej zasady będzie miało znaczący wpływ na prawa przedsiębiorców w postępowaniu podatkowym w podobnych sprawach.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk