Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostępność wyborów dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejna odpowiedź PKW

Data:
 • Nadal aktualne pozostają problemy braku dostępności wyborów i trudności w korzystaniu z praw wyborczych przez obywateli z niepełnosprawnościami - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Szczególnym wyzwaniem jest zapewnienie dostępności osobom z niepełnosprawnością słuchu, wzroku oraz z niepełnosprawnością intelektualną
 • Osoby głuche wskazują, że jedną z podstawowych trudności w okresie przedwyborczym jest brak tłumaczenia na język migowy materiałów wyborczych poszczególnych komitetów  
 • Pożądane byłoby opatrywanie takich audycji tłumaczeniem na język migowy już na etapie ich tworzenia
 • AKTUALIZACJA: Państwowa Komisja Wyborcza ani inne organy wyborcze nie mają i nie mogą mieć żadnego wpływu na treści przekazywane przez komitety wyborcze, jak również podmioty referendalne, oraz na sposób ich przekazywania - odpowiada przewodniczący PKW
 • PKW przygotowała spoty informacyjne dotyczące wyborów i referendum. Z myślą o wyborcach z niepełnosprawnościami będą one prezentowane także w wersji z tłumaczeniem na Polski Język Migowy oraz z napisami w języku polskim.
 • AKTUALIZACJA2: Kodeks Wyborczy nie upoważnił KRRiT do uregulowania w rozporządzeniu kwestii dotyczących dostępności audycji wyborczych dla osób niepełnosprawnych. Rada zaapeluje do nadawców publicznych, by wsparli osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu, umożliwiając im zdobycie informacji o kandydatach i ich programach - odpowiada przewodniczący KRRiT
 • AKTUALIZACJA3: Marcin Wiącek wskazuje, co jeszcze PKW mogłaby zrobić dla poprawy dostępności materiałów wyborczych na jej stronie internetowej
 • AKTUALIZACJA4: Spoty informacyjne PKW w serwisie YouTube opatrzone są napisami, które można włączyć przy odtwarzaniu danego materiału - głosi odpowiedź. PKW nie widzi zaś potrzeby dodania napisów do materiałów archiwalnych w tym serwisie. W materiałach filmowych PKW nie znajdują się zaś elementy wymagające napisów rozszerzonych, nie ma zatem potrzeby ich  zamieszczania.

O podjęcie działań dla zwiększenia dostępności informacji przekazywanych w mediach, zwłaszcza dla wyborców z niepełnosprawnością słuchu, Marcin Wiącek wystąpił do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka oraz przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego.

Dostępność wyborów dla osób z niepełnosprawnościami jest od wielu lat przedmiotem działań RPO, który wykonuje również zadania organu monitorującego wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Mimo wysiłków właściwych organów problemy braku dostępności wyborów i trudności w korzystaniu z praw wyborczych przez tę grupę obywateli pozostają aktualne.

Pismo do PKW

Osoby z niepełnosprawnościami wskazują, że mają trudności z uzyskaniem wiedzy o zasadach procesu wyborczego, sposobie oddania głosu czy katalogu udogodnień dla nich z Kodeksu Wyborczego. Konieczne wydaje się wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiłyby przekazywanie takich informacji. Z wniosków kierowanych do RPO wynika, że informacje z mediów lub Internetu niejednokrotnie nie są dostępne. Szczególnym wyzwaniem jest zapewnienie dostępności osobom z niepełnosprawnością słuchu, wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną.

RPO zwraca się, aby PKW brała pod uwagę konieczność zapewnienia jak najszerszej dostępności informacyjno-komunikacyjnej. Chodzi o wszelkie treści publikowane na stronie internetowej PKW, w mediach czy innej aktywności propagującej wiedzę na temat wyborów.

Środowisko głuchych szczególną uwagę zwraca na potrzebę tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM). RPO podkreśla potrzebę uwzględnienia zróżnicowania tej grupy. Wśród osób słabosłyszących i głuchych są zarówno osoby, które posługują się językiem migowym (głównie PJM), ale i takie, które zupełnie go nie znają. Dla niektórych osób z niepełnosprawnością słuchu język polski jest w pewnym stopniu znany, ale istnieje duża grupa, dla której jest to język zupełnie obcy. W związku z tym, tłumaczenie na PJM i napisy w języku polskim powinny być stosowane jednocześnie.

A postać tłumacza kadrowana od pasa w górę nie powinna być mniejsza niż 1/8 wielkości ekranu. Jeśli jest mniejsza, odbiór treści jest utrudniony, a praktycznie niemożliwy dla osób starszych i słabowidzących.  Wizerunek tłumacza nie powinien być zakrywany przez tzw. paski informacyjne. 

RPO postuluje również wprowadzenie tłumaczenia zgodnie ze światowymi standardami, tj. w formie zespołowej pracy tłumaczy, w której każdy z nich dokonuje translacji nie dłużej niż przez 15-20 minut. Wraz z upływem czasu jakość tłumaczenia spada wobec zmęczenia osoby tłumaczącej.  Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego przygotował publikację pt. „Wytyczne na czas kryzysu w sprawie sposobu realizacji i jakości tłumaczeń na język migowy w utworach audiowizualnych". W syntetyczny sposób przedstawia ona charakterystykę wysokiej jakości tłumaczenia na język migowy. Wskazano, że podczas konferencji prasowych i wydarzeń na żywo tłumacz  powinien stać obok przemawiającego. Zalecenie to może być również wykorzystane przy debatach.

Wskazane byłoby również przeanalizowanie treści na stronie internetowej PKW pod kątem możliwości skorzystania przez osoby niewidome z audiodeskrypcji.

Jak podkreślano w debacie BRPO z 29 marca 2023 r. „Wybory dostępne dla wszystkich?", kolejną grupą ze znacznymi trudnościami w dotarciu do zrozumiałych informacji są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Najlepszym rozwiązaniem  byłoby umieszczenie treści dotyczących praw i udogodnień dla wyborców w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia. Język prawny nie jest wszak jasny dla szerokiego grona odbiorców. Tekst łatwy do czytania i rozumienia należy odróżnić od opracowań w języku prostym. Prosty język to standard zalecany wszystkim instytucjom zwracającym się do szerokiego grona odbiorców. 

Istotnym udogodnieniem byłoby tłumaczenie na PJM, czy też sformułowanie w tekście łatwym do czytania i rozumienia instrukcji głosowania. Punktem kulminacyjnym procesu wyborczego jest oddanie przez obywatela ważnego głosu. Istotne jest zapewnienie, że każdy będzie w stanie to zrobić.

PKW ma wiele narzędzi, którymi może oddziaływać na podmioty uczestniczące w procesie wyborczym w celu zwracania uwagi na poprawę dostępności. RPO prosi zatem przewodniczącego PKW o uwzględnianie we wspomnianych aktach kwestii dostępności i zwrócenie w nich uwagi na następujące zalecenia:

 • opatrywanie materiałów wyborczych tworzonych przez komitety wyborcze tłumaczeniem na język migowy już na etapie ich tworzenia;
 • zapewniania tłumaczenia na język migowy debat pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych;
 • stosowanie napisów obok tłumaczenia na język migowy jako rozwiązania skierowanego do odrębnego grona adresatów.

RPO zwraca się do przewodniczącego PKW  o analizę opisanych kwestii, ustosunkowanie się do nich i poinformowanie o działaniach zmierzających do zapewnienia jak najszerszej dostępności informacji o prawach i udogodnieniach dla wyborców z niepełnosprawnościami.

Wystąpienie do KRRiT 

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu konieczne wydaje się zastosowanie rozwiązań, które umożliwią przekazywanie informacji dotyczących osób kandydujących, ich poglądów i prezentowanych programów w sposób możliwie najbardziej dostępny. Szczególnym wyzwaniem jest zapewnienie dostępności tych informacji osobom głuchym.

Wskazują oni, że jedną z podstawowych trudności, jakie napotykają w okresie przedwyborczym, jest brak tłumaczenia na język migowy materiałów wyborczych tworzonych przez komitety wyborcze. Tłumaczenie przez nadawcę m.in. spotów wyborczych na język migowy jest uznawane przez szereg podmiotów administracji publicznej za zbyt daleko idącą ingerencję w ich treść ze względu na możliwość przedstawienia danego materiału w sposób niezgodny z zamysłem autorów. W konsekwencji w większości nie są one opatrywane tą formą udogodnienia. Rozumiejąc dbałość o rzetelność, bezstronność i równe szanse wszystkich kandydatów, pożądanym rozwiązaniem byłoby opatrywanie audycji tłumaczeniem na język migowy już na etapie ich tworzenia.

Zgodnie z art. 117 § 6 pkt 4 Kodeksu wyborczego KRRiT określa w drodze rozporządzenia m.in. sposób przygotowania i emisji audycji wyborczych, który uwzględniać ma również powszechną dostępność audycji wyborczych. KRRiT ma zatem kompetencje, by oddziaływać na autorów audycji wyborczych w celu zachęcenia ich do uwzględnienia potrzeb wyborców z niepełnosprawnością słuchu przy tworzeniu materiałów publikowanych później w mediach.

Kolejną istotną kwestią są tłumaczenia na PJM debat prowadzonych między reprezentującymi komitety wyborcze. Jest to czasem jedyne źródło wiedzy, z którego głusi wyborcy mogą czerpać informacje na temat kandydatów  i ich programów. Jak wynika z doświadczeń m.in. wyborów prezydenckich z 2020 r. nadal część z nich pozostaje niedostępna ze względu na całkowity brak tłumaczenia na PJM lub ze względu na jego niewłaściwą jakość.

Zgodnie z art. 120 § 1 Kodeksu wyborczego Telewizja Polska Spółka Akcyjna ma obowiązek przeprowadzenia debat pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. Natomiast również w tym przypadku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest uprawniona do wydania rozporządzenia, w którym wskazuje m.in. zasady i tryb przeprowadzenia tych debat. Za pomocą tego narzędzia KRRiT może oddziaływać m.in. na nadawcę publicznego, by uwzględnił potrzebę dotarcia również do adresatów ze szczególnymi potrzebami i zapewnił usługę tłumacza języka migowego.

W debacie BRPO „Wybory dostępne dla wszystkich(?)" postulowano, by oprócz opatrywania transmisji tłumaczeniem, w razie możliwości zapewniać obecność tłumacza. Rozwiązaniem rekomendowanym przez środowisko osób z niepełnosprawnościami jest także zachęcanie komitetów wyborczych, by każdy z uczestników udawał się na debatę wraz z osobistym tłumaczem - dzięki temu podczas dynamicznej dyskusji możliwe będzie zrozumienie, od kogo pochodzi dana wypowiedź.

RPO zwraca uwagę na zjawisko tzw. fikcyjnej dostępności. To sytuacja, gdy osobom z niepełnosprawnościami udostępniane są udogodnienia, jednak ich forma powoduje, że poziom dostępności w praktyce wcale się nie zwiększa. Tłumaczenie na język migowy będzie zatem spełniać cel, jakim jest dotarcie ze zrozumiałą informacją do osoby głuchej wyłącznie jeśli będzie przeprowadzone we właściwy sposób.

Od 1 listopada 2021 r. do zadań KRRiT należy prowadzenie punktu kontaktowego w celu dostarczania informacji i odbierania skarg w kwestiach związanych z dostępnością usług medialnych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku oraz osób z niepełnosprawnościami słuchu. W ocenie RPO punkt może stać się narzędziem do monitorowania jakości zapewnianych udogodnień i kierunku potrzebnych zmian, również w kontekście wyspecjalizowania tłumaczy PJM.

Nie każdy głuchy porozumiewa się w pisanym języku polskim, jak i nie każdy zna PJM.  Tłumaczenie na język migowy oraz napisy stanowią rozwiązania dla dwóch różnych grup adresatów i nie można stosować ich zamiennie. KRRiT podkreśliła tę kwestię w stanowisku z 30 marca 2021 r. w sprawie jakości i sposobu realizacji tłumaczenia na język migowy w utworach audiowizualnych, wskazując że „napisy dla niesłyszących nie stanowią zatem alternatywnego rozwiązania wobec tłumaczenia na język migowy". 

Niemniej jednak w rozporządzeniu KRRiT z 13 kwietnia 2022 r. ws. udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych zastosowano spójnik „lub" pozwalający stosować wyłącznie jedno z tych udogodnień. 

RPO poddaje pod rozwagę ponowne pochylenie się nad rozporządzeniem bądź uregulowanie zasad materiałów związanych z wyborami jako treści szczególnie istotnych dla społeczeństwa. Zapewnienie dostępności dla osób głuchych i słabosłyszących audycji wyborczych i debat kandydatów  - w tym zadbanie o ich tłumaczenie na język migowy o odpowiedniej jakości wraz z opatrzeniem ich napisami w czasie rzeczywistym - wpisuje się w realizację interesu publicznego, prawa do pozyskiwania informacji na zasadzie równości z innymi osobami oraz realizacji czynnego prawa wyborczego wyborców z niepełnosprawnościami.

Marcin Wiącek prosi Macieja Świrskiego o analizę tych kwestii, ustosunkowanie się do nich oraz poinformowanie o działaniach zmierzających do zapewnienia jak najszerszej dostępności informacyjno-komunikacyjnej wyborcom z niepełnosprawnością słuchu.

Odpowiedź Sylwestra Marciniaka, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej  

Państwowa Komisja Wyborcza ma pełną świadomość, iż jednym z istotnych zadań należących do podmiotów i organów odpowiedzialnych za organizację wyborów jest zapewnienie wszystkim wyborcom, w tym w szczególności wyborcom z niepełnosprawnościami, zarówno możliwości uzyskiwania kompleksowych informacji o wyborach, jak też, w miarę możliwości, oddania głosu w lokalu wyborczym bez żadnych utrudnień. Państwowa Komisja Wyborcza ma zatem na uwadze, że konieczne jest powszechne oraz aktywne kontynuowanie i rozwijanie przez te podmioty i organy takich działań, które będą wyznacznikiem wrażliwości społecznej i stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami. Komisja ma również świadomość konieczności stałego podejmowania skutecznych działań, mających na celu umożliwienie wszystkim wyborcom swobodne i samodzielne oddanie głosu w sposób zapewniający tajność głosowania.

Komisja uznaje zatem, że jednym z podstawowych jej zadań jest zapewnienie wszystkim grupom wyborców jak najlepszych warunków do realizacji przez nich konstytucyjnie gwarantowanych praw wyborczych. Dotyczy to również wyborców z niepełnosprawnościami. Państwowa Komisja Wyborcza od lat realizuje wszystkie wynikające z jej kompetencji działania w tym zakresie.

Działania, o których mowa wyżej, dotyczą również realizacji zadań wynikających z art. 37b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497). Komisja zwraca przy tym uwagę, że katalog informacji, które jakoby miałyby być udostępniane przez Państwową Komisję Wyborczą w realizacji tego przepisu, wskazany w piśmie Pana Rzecznika jest niewłaściwy. Kwestie wskazane przez Pana dotyczą określonych w art. 37a Kodeksu wyborczego obowiązków informacyjnych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), a nie Państwowej Komisji Wyborczej. Wprawdzie art. 37b Kodeksu wyborczego, dotyczący zadań Państwowej Komisji Wyborczej odwołuje się do art. 37a, lecz odwołanie to dotyczy zakresu wyborców, którym Komisja udzielać ma informacji, a nie zakresu tych informacji.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie zauważa, że wszystkie organy i podmioty zaangażowane w przeprowadzanie wyborów mogą wykonywać wyłącznie zadania wynikające z ich ustawowych uprawnień.

W tym miejscu należy podkreślić, że Państwowa Komisja Wyborcza nie sprawuje nadzoru nad sposobem komunikowania się z wyborcami przez komitety wyborcze w związku z prowadzeniem przez nie kampanii wyborczej, ani przez podmioty prowadzące kampanię referendalną. Decyzja w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji danego komitetu wyborczego i danego podmiotu. Państwowa Komisja Wyborcza ani żadne inne organy wyborcze, nie są uprawnione do ingerowania w te kwestie albo do nakłaniania lub choćby sugerowania wykonywania tych czynności w określony sposób. Byłoby to niedopuszczalne i sprzeczne z art. 106 § 1 Kodeksu wyborczego.

Z uwagi na powyższe Państwowa Komisja Wyborcza ani inne organy wyborcze nie mają i nie mogą mieć żadnego wpływu na przekazywane przez komitety wyborcze, jak również podmioty referendalne treści oraz na sposób ich przekazywania (np. jak wskazuje Pan Rzecznik na opatrywanie materiałów wyborczych tworzonych przez komitety wyborcze tłumaczeniem na język migowy, zapewnienie tłumaczenia na język migowy debat pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, stosowania napisów obok tłumaczenia na język migowy jako rozwiązania skierowanego do odrębnego grona adresatów).

Apel w tym zakresie powinien być zatem skierowany przez Pana Rzecznika bezpośrednio do komitetów wyborczych utworzonych w związku z nadchodzącymi wyborami i do podmiotów prowadzących kampanię referendalną. Państwowa Komisja Wyborcza nie jest z pewnością właściwym adresatem tego rodzaju zaleceń i nie jest również uprawniona do przekazywania ich komitetom wyborczym i podmiotom referendalnym. Podstawą takiego działania nie jest z pewnością art. 161 § 1 Kodeksu wyborczego, gdyż upoważnia on Komisję do wydawania wyjaśnień komitetom wyborczym w zakresie realizacji przepisów Kodeksu wyborczego, a nie sposobu realizacji innych spraw, niewynikających z prawa wyborczego.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje, że na stronach internetowych Komisji: pkw.gov.pl oraz wybory.gov.pl zamieszczane są na bieżąco obowiązujące teksty przepisów prawa wyborczego, rozporządzenia i uchwały wydane na podstawie Kodeksu wyborczego. W związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej oraz referendum ogólnokrajowym na ww. stronach internetowych są prezentowane informacje, wyjaśnienia i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej, w tym również o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnościami. Wskazane treści zostały sformułowane w sposób czytelny i zrozumiały dla każdego wyborcy, w tym dla wyborców z niepełnosprawnościami. Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego jest dostępna w wersji o podwyższonym kontraście. Udostępniono także na niej usługę tłumacza języka migowego — „Migam”, polegającą na natychmiastowym połączeniu wideo z tłumaczem języka migowego.

Dodatkowo na stronie internetowej wybory.gov.pl udostępniono odrębne wizualizacje w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym. Są na nich przedstawiane wszelkie niezbędne informacje oraz wyszukiwarki obwodów głosowania, w tym także siedzib komisji dostosowanych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.

Ponadto na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej zostaną zamieszczone spoty informacyjne dotyczące wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Spoty będą w bardzo przystępny, łatwy do zrozumienia sposób wyjaśniać m.in. zasady głosowania, uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościami, możliwości głosowania przez pełnomocnika, glosowania korespondencyjnego, głosowania za granicą. Z myślą o wyborcach z niepełnosprawnościami spoty te będą prezentowane także w wersji z tłumaczeniem na Polski Język Migowy oraz z napisami w języku polskim. Zostaną one również opublikowane we wszystkich serwisach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz na profilach Państwowej Komisji Wyborczej w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter). Spoty będą emitowane również przez nadawcę publicznego TVP S.A. oraz w innych zainteresowanych ich emisją stacjach telewizyjnych, a także udostępniane w innych mediach.

Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że po zarządzeniu wyborów przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Szef Krajowego Biura Wyborczego oraz pracownicy Krajowego Biura Wyborczego biorą udział w audycjach radiowych oraz programach telewizyjnych poświęconych tematyce wyborczej, na bieżąco przekazując informacje istotne dla wyborców, w tym wyborców z niepełnosprawnościami. Relacje z konferencji prasowych Państwowej Komisji Wyborczej przeprowadzonych w związku z wyborami zamieszczane będą, jak w latach poprzednich, na stronie internetowej Komisji i na portalu YouTube z tłumaczeniem na Polski Język Migowy. Każdy wyborca może też uzyskać w Państwowej Komisji Wyborczej, m.in. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) niezbędne informacje dotyczące wyborów. Informacja o tych usługach, tj.: adres e-mail, adres skrytki ePUAP, link do serwisów Facebook. Twitter dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl.

Ponadto wyborca z niepełnosprawnością może głosować przy użyciu nakładki na karty do głosowania sporządzonej w alfabecie w Braille'a, które będą zapewnione w każdym lokalu wyborczym.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z zawartą w piśmie Pana Rzecznika wzmianką o docierających do Pana głosach „osób z niepełnosprawnościami, które wskazują, że mają trudności z uzyskaniem, wiedzy o zasadach jakimi rządzi się proces wyborczy, sposobie oddania głosu czy katalogu udogodnień, jakie są do nich kierowane”, zwraca się z apelem o przekazywanie osobom zainteresowanym wiadomości o wskazanych wyżej źródłach informacji udostępnionych przez Państwową Komisję Wyborczą. Komisja apeluje także o wykorzystanie dostępnych Rzecznikowi narzędzi, w tym strony internetowej, do rozpropagowania tych źródeł, tak aby przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą informacje trafiły do jak najszerszego grona odbiorców.

Odpowiedź Macieja Świrskiego, przewodniczącego KRRiT

Podzielam Pana troskę o zapewnienie osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu dostępu do oferty programowej publicznych mediów radiofonii i telewizji, dotyczącej zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu RP, w tym w szczególności do nieodpłatnych audycji komitetów wyborczych oraz debat.

Jednak z przykrością muszę stwierdzić, że KRRiT, w obecnym stanie prawnym, nie może wyjść naprzeciw postulatom zgłaszanym przez Pana Rzecznika, bowiem przepis art. 117 § 6 Kodeksu Wyborczego (KW) nie upoważnił KRRiT do uregulowania w rozporządzeniu kwestii dotyczących dostępności audycji wyborczych dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym umieszczenie w rozporządzeniu przepisów regulujących tę tematykę wykraczałoby poza ustawową delegację. W tym miejscu chcę podkreślić, że gdyby wolą ustawodawcy było upoważnienie KRRiT do określenia w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 117 § 6 KW kwestii dostępności audycji wyborczych dla osób niepełnosprawnych, to zapewne wyraziłby tę wolę w przepisie upoważniającym do wydania rozporządzenia, tym bardziej, że w KW funkcjonują przepisy dotyczące uprawnień osób niepełnosprawnych.

Odnosząc się do kwestii uregulowania w rozporządzeniu KRRiT dostępności audycji wyborczych dla osób niepełnosprawnych chcę podkreślić, że zgodnie z art. 117 § 6 KW, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej oraz właściwych zarządów publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych oraz właściwych rad programowych, została zobowiązana do określenia, w drodze rozporządzenia:

1)    czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych w każdym z programów ogólnokrajowych i programów regionalnych;    
2)    ramowego podziału czasu rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych w okresie od 15 dnia przed dniem głosowania do dnia zakończenia kampanii wyborczej;    
3)    trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych;    
4)    zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych, uwzględniając typ i rodzaj nośnika zapisu audycji wyborczej;    
5)    sposobu rozpowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych

- mając na względzie rodzaj przeprowadzanych wyborów oraz konieczność zapewnienia najwyższego standardu technicznego emitowanych audycji wyborczych, a także powszechnej dostępności audycji wyborczych i informacji o terminach ich emisji.

Powyższe uwagi dotyczące braku delegacji ustawowej do uregulowania kwestii dostępności audycji wyborczych dla osób niepełnosprawnych, należy odnieść również do przepisu art. 120 § 2 KW, zgodnie z którym KRRiT ma obowiązek określić w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Zarządu Telewizji Polskiej, szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia debat przez TVP S.A. pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu lub w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, a w przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej - pomiędzy kandydatami.

KRRiT wykonała powyżej sformułowane zobowiązania i wydała stosowne rozporządzenia, funkcjonujące od dawna w przestrzeni prawnej.

Odnosząc się do postulatów Pana Rzecznika w sprawie konieczności zapewnienia jakości udogodnień dla osób niepełnosprawnych, uprzejmie informuję, że pomimo iż KRRiT nie ma ustawowego obowiązku nadzoru nad kwestią jakości udogodnień, to jednak wsłuchując się w apele środowisk osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu, a także apele Rzeczników Praw Obywatelskich poprzednich kadencji, wydała trzy stanowiska z rekomendacjami dotyczącymi jakości i sposobu realizacji następujących udogodnień: audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczenia na język migowy (Stanowiska KRRiT z dnia: 7 lipca 2015 r., 26 stycznia 2016 r. oraz 30 marca 2021 r.). Stanowiska te zostały ustalone w drodze konsensusu, tj. po wcześniej przeprowadzonych konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: administracją publiczną, RPO, środowiskami osób z ww. niepełnosprawnościami, twórcami ww. udogodnień i naukowcami zajmującymi się tą problematyką oraz z nadawcami.

Zdaję sobie sprawę, że Stanowiska KRRiT są jedynie aktem dobrej woli i dowodem jej zaangażowania w tak ważną społecznie problematykę. Podzielam opinię Pana Rzecznika, że konieczne są uregulowania prawne w powyższych sprawach. Jednak - co podkreślam - KRRiT nie została wyposażona w inicjatywę ustawodawczą i w związku z tym może jedynie używać tzw. narzędzi miękkich, jak np. ogłaszanie swoich stanowisk w różnych sprawach.

Niezależnie od wyżej opisanej sytuacji prawnej w jakiej obecnie funkcjonuje KRRiT ws. udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami stosowanych w audycjach wyborczych komitetów i debatach, uprzejmie informuję Pana Rzecznika, iż rozumiejąc wagę problemu oraz oczekiwania ww. grupy odbiorców, Krajowa Rada wystosuje apel do nadawców publicznych - podobnie jak robiła to KRRiT przy poprzednich kampaniach wyborczych - by wsparli oni osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu, umożliwiając im zdobycie informacji o kandydatach startujących w tegorocznych wyborach oraz przedstawianych przez nich programach.

Ponowne pismo do PKW

W nawiązaniu do odpowiedzi Przewodniczącego PKW z 11 września 2023 r., doceniając dotychczasowe zaangażowanie PKW w tworzenie dostępnych publikacji nt. wyborów, Marcin Wiącek zwraca uwagę na kwestie techniczne dotyczące tych materiałów.

Na stronie internetowej PKW zamieszczono „Informację o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością" - kompendium wiedzy o dodatkowych uprawnieniach wyborcy ze szczególnymi potrzebami. Jest to plik tekstowy, którego nie przetłumaczono w całości na Polski Język Migowy. Jest zatem niedostępny dla Głuchych, którzy nie znają języka polskiego.

Na kanale PKW na znanej platformie opublikowano przetłumaczone na język migowy krótkie materiały wideo dotyczące możliwości głosowania przez pełnomocnika czy głosowania korespondencyjnego. Wyborcy z niepełnosprawnością słuchu, nieposługujący się jęz. polskim w stopniu zaawansowanym, mogą nie uzyskać informacji m.in. o prawie do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego,  głosowaniu w lokalu dostosowanym czy przy użyciu nakładki na kartę w alfabecie Braille'a. Dlatego RPO prosi o opatrzenie całości „Informacji” tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

O ile rozmiar wizerunku tłumacza i jakość tłumaczenia nie budzi zastrzeżeń Głuchych, o tyle we wnioskach do RPO ubolewają oni, że materiały wideo nie są opatrywane napisami rozszerzonymi. Tłumaczenia na język migowy nie można traktować jako alternatywy dla napisów, albowiem te dwie formy udogodnienia są kierowane do różnych grup adresatów z uwagi na ich odmienne potrzeby. Obowiązek napisów rozszerzonych wynika wprost z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W jednym z wniosków do RPO wskazano również, że w materiałach PKW nie stosuje się audiodeskrypcji, ani deskrypcji - udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Problemem jest również odnalezienie treści dostępnych na stronie internetowej PKW, bo to wymaga zbyt wielu kliknięć. Zmniejsza to dostępność całej strony, nawet jeśli docelowy materiał jest dostosowany.

W ocenie Rzecznika przepisy dają PKW szersze możliwości działania niż wskazane w odpowiedzi Sylwestra Marciniaka. Zgodnie zaś z jego sugestią RPO będzie informować o miejscu publikacji materiałów dostępnych dla wyborców z niepełnosprawnościami w odpowiedzi na wnioski co do dostępności wyborów.

Marcin Wiącek prosi Przewodniczącego PKW o analizę przedstawionych kwestii i poinformowanie o działaniach na rzecz uzupełnienia materiałów PKW o wskazane formy udogodnień.

Kolejna odpowiedź Sylwestra Marciniaka, przewodniczącego PKW  

Jak wskazano w piśmie z dnia 11 września 2023 r. znak ZPOW.790.5.2.2023 Państwowa Komisja Wyborcza ma świadomość konieczności stałego podejmowania skutecznych działań, mających na celu umożliwienie wszystkim wyborcom swobodne i samodzielne oddanie głosu w sposób zapewniający tajność głosowania.

W ramach swoich ustawowych kompetencji Państwowa Komisja Wyborcza podejmuje wszelkie działania prowadzące do stworzenia coraz lepszych warunków do głosowania wyborcom z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że wbrew twierdzeniom zawartym w przesłanym piśmie, wszystkie spoty informacyjne o tematyce wyborczej publikowane w serwisach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej (pkw.gov.pl, wybory.gov.pl) oraz na profilach Państwowej Komisji Wyborczej w mediach społecznościowych (Facebook - PKW, Twitter, YouTube) są prezentowane również w wersji z tłumaczeniem na polski język migowy.

Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza zauważa, że spoty informacyjne Państwowej Komisji Wyborczej w serwisie YouTube opatrzone są napisami, które można włączyć przy odtwarzaniu danego materiału.

Tekst lektorski w ww. materiałach został przygotowany w taki sposób, aby wszystkie informacje konieczne do przekazania wyborcom zostały przedstawione językiem łatwym do zrozumienia. Komisja nie widzi natomiast potrzeby dodania napisów do materiałów archiwalnych zamieszczonych w serwisie YouTube.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje, że w przedmiotowych materiałach nie znajdują się elementy wymagające zastosowania napisów rozszerzonych, zatem nie ma potrzeby zamieszczania ich w materiałach filmowych Państwowej Komisji Wyborczej.

Odnosząc się natomiast do poruszonej w przesianym piśmie kwestii wprowadzenia audiodeskrypcji Komisja zauważa, że jest to technika, która za pomocą opisu słownego udostępnia osobom niewidomym i słabowidzącym głównie odbiór wizualnej twórczości artystycznej. Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje, że charakter i tematyka materiałów i wydarzeń transmitowanych przez Komisję nie wymagają zastosowania tego typu rozwiązania.

Ponadto zdaniem Komisji wprowadzone na stronie internetowej pkw.gov.pl oznaczenia: ikony osoby poruszającej się za pomocą wózka dla zmiany kontrastu strony, ikony migających dłoni dla usługi tłumacza języka migowego - „Migam”, polegającej na natychmiastowym połączeniu wideo z tłumaczem na polski język migowy oraz ikony serwisu YouTube dla przekierowania do filmów z ich wersjami opatrzonymi tłumaczeniem na polski język migowy w sposób jasny i precyzyjny dają możliwość odnalezienia danych treści dla osób z niepełnosprawnością.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza nie podziela poglądu Pana Rzecznika, iż adnotacja „(j. polski migowy)” w tytułach filmów opatrzonych tłumaczeniem na język migowy umieszczonych na kanale Komisji na platformie YouTube jest myląca dla osób głuchych. Jednakże Komisja wskazuje, że stosując się do uwagi Pana Rzecznika, wprowadzi zmiany w tytułach materiałów filmowych używając pojęcia „Polski Język Migowy”.

Państwowa Komisja Wyborcza jeszcze raz pragnie podkreślić, że w ramach swoich ustawowych kompetencji realizuje wszelkie działania prowadzące do stworzenia coraz lepszych warunków do głosowania wyborcom z niepełnosprawnośćiami.

Komisja, jak wskazano w piśmie przesłanym w dniu 11 września 2023 r. znak ZPOW.790.5.2.2023, uznaje, że jednym z podstawowych jej zadań jest zapewnienie wszystkim grupom wyborców jak najlepszych warunków do realizacji przez nich konstytucyjnie gwarantowanych praw wyborczych. Dotyczy to również wyborców z niepełnosprawnościami. Państwowa Komisja Wyborcza od lat realizuje wszystkie wynikające z jej kompetencji działania w tym zakresie.

Należy jednak podnieść, że ograniczone zasoby kadrowe oraz konieczność realizacji wielu zadań ustawowych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego w krótkim przedziale czasowym nie pozwala Państwowej Komisji Wyborczej podjąć innych dodatkowych działań w przedmiotowym zakresie.

Wystąpienie RPO do przewodniczącego PKW w polskim języku migowym

Kadr z nagrania przedstawiający tłumaczkę języka migowego z naniesionym symbolem odtwarzania wideo - trójkątem w kole

Odpowiedź przewodniczącego PKW na wystąpienie RPO w polskim języku migowym

Kadr z nagrania przedstawiający tłumaczkę języka migowego z naniesionym symbolem odtwarzania wideo - trójkątem w kole

XI.602.1.2023

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź PKW
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Zamieszczono tłumaczenie odpowiedzi przewodniczącego PKW na polski język migowy
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Załączono nagranie z treścią wystąpienia w polskim języku migowym
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Dochodzi ponowne pismo do PKW
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź przewodniczącego KRRiT
Operator: Łukasz Starzewski