Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta ZRPO w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców w Lesznowoli

Data:

2 września 2022 r. zastępczyni rzecznika praw obywatelskich Hanna Machińska oraz zastępca dyrektorki Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO Marcin Sośniak spotkali się w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców w Lesznowoli z obywatelem Iraku, którego dzień wcześniej Straż Graniczna bezskutecznie próbowała deportować do kraju pochodzenia.

Rozmowa dotyczyła podjętej próby deportacji, wydarzeń na warszawskim lotnisku, z którego cudzoziemiec miał opuścić Polskę oraz powodów, z których obawia się on powrotu do Iraku. Warto dodać, że jeszcze przed wizytą przedstawicieli Biura RPO w ośrodku Rzecznik, mając na uwadze sygnalizowane przez cudzoziemca obawy, zdecydował się wystąpić do właściwego organu Straży Granicznej z żądaniem wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych. W opinii Rzecznika, wszczęcie takiego postępowania jest bowiem konieczne, aby wszystkie opisywane przez cudzoziemca okoliczności zostały przez SG należycie zbadane. 

Z uwagi na docierające do Biura RPO sygnały dotyczące stanu zdrowia cudzoziemca przedstawiciele RPO spotkali się również z personelem medycznym ośrodka oraz zapoznali się z dostępną w tej placówce dokumentacją medyczną cudzoziemca. 
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa