Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja przedstawicieli BRPO w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli

Data:

29 kwietnia 2022 r. Marcin Sośniak i Agnieszka Szmajdzińska z zajmującego się ochroną praw migrantów Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO, Michał Żłobecki z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz główny koordynator ds. współpracy naukowej w Biurze RPO Maciej Grześkowiak, przeprowadzili wizytację Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

W Ośrodku tym od 19 do 28 kwietnia br. pięciu cudzoziemców - obywateli Syrii -  prowadziło protest głodowy, domagając się w ten sposób przyspieszenia toczących się w ich sprawach postępowań o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce oraz zwolnienia z ośrodka. Celem wizyty przedstawicieli RPO było zbadanie okoliczności tego protestu oraz ocena stanu poszanowania praw protestujących cudzoziemców.

Wizytujący przeprowadzili rozmowy z cudzoziemcami, Zastępcą Komendanta Placówki SG – Kierownika Ośrodka Strzeżonego, pełniącymi tam służbę funkcjonariuszami SG oraz przedstawicielką personelu medycznego placówki. Z rozmów tych wynika, że protest przebiegał spokojnie, cudzoziemcy objęci byli opieką medyczną (choć zakres tej opieki będzie jeszcze przedmiotem analizy w Biurze RPO) i nie stosowano wobec nich żadnych sankcji, ani nie podejmowano czynności, które wypełniałyby znamiona nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Protest zakończył się po spotkaniu cudzoziemców z przedstawicielem Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w dniu 28 kwietnia 2022 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich w dalszym ciągu będzie monitorował sytuację w Ośrodku. 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2022-04-29 17:31:42
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data: 2022-04-30 18:06:18
Operator: Monika Okrasa