Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO przystępuje przed TK do sprawy zgodności prawa europejskiego z polską Konstytucją

Data:

RPO przystąpił 17 maja 2021 do sprawy z wniosku premiera o zbadanie zgodności Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją (K 3/21)

Wątpliwości premiera budzą przepisy prawa unijnego umożliwiające odstąpienie od stosowania polskiej konstytucji. Premier zaskarżył też normę Traktatu o Unii Europejskiej w rozumieniu, w którym uprawnia lub zobowiązuje organ do stosowania przepisu, który na mocy orzeczenia TK utracił moc obowiązującą.

Wątpliwości premiera budzi też przepis prawa unijnego w rozumieniu, które uprawnia sąd do kontroli niezawisłości sędziów powołanych przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów.

RPO uważa, że dwie pierwsze kwestie nie powinny być w ogóle rozpatrywane przez TK, a w trzeciej – powinien się on zwrócić z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do czasu rozstrzygnięcia przez TSUE pytań prejudycjalnych postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym powinno zostać zawieszone.

Zapowiadając swój udział w tej sprawie RPO zaznacza, że szeroką argumentację prawniczą przedstawi – zgodnie z prawem – w terminie późniejszym.

VII.510.23.2021

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa