Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sytuacja w Teatrze Dramatycznym. Pisma RPO do prezydenta stolicy i Inspekcji Pracy. Odpowiedź władz Warszawy

Data:
 • Media informują o kontroli Inspekcji Pracy w sprawie zarzutów mobbingu, molestowania i naruszania zasad współżycia społecznego wobec aktorek i aktorów Teatru Dramatycznego w Warszawie Miasta Stołecznego Warszawy. 
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwraca się w tej sprawie do Okręgowego Inspektora Pracy  
 • Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi zaś prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o poinformowanie o działaniach podjętych w związku z informacjami o naruszeniach praw pracowniczych w Teatrze Dramatycznym
 • AKTUALIZACJA: O działaniach w sprawie informuje zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy, m.in. 5 stycznia 2024 r. prezydent odwołał Monikę Strzępkę z funkcji dyrektora teatru

Z informacji mediów wynika, że część zespołu aktorskiego otrzymała lub ma otrzymać oświadczenie o rozwiązanie umowy o pracę, co wprost wynika z zapowiedzi dyrekcji Teatru.

Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego BRPO Anna Szałek zwraca się do  okręgowego inspektora pracy w Warszawie Andrzeja Cegły o informację o wynikach przeprowadzonej kontroli PiP.

Do  prezydenta miasta stołecznego Warszawy ZRPO Stanisław Trociuk napisał, że z informacji mediów wynika, iż do Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy wpłynęło co najmniej 5 listów opisujących różne aspekty dotyczące aktualnej sytuacji w Teatrze Dramatycznym.

Ponadto media podają, że w sprawie wszczęto procedurę odwołania dyrektora Teatru Dramatycznego, o której mowa w art. 15 ust. 6 pk4 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, złożono skargę do Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapowiedziano wszczęcie kontroli miejskiej w styczniu 2024 r.

Odpowiedź Aldony Machnowskiej-Góry, zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa, jako organizator Teatru Dramatycznego im. G. Holoubka (dalej „Teatr”), podjęło działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji w instytucji niezwłocznie po otrzymaniu pisma dotyczącego możliwych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Teatrze, skierowanego do Urzędu m.st. Warszawy przez byłego pracownika Teatru. Pismo wpłynęło do Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy 20 października 2023 r. W dniu 24 października 2023 r. Biuro Kultury skierowało do dyrektorki Teatru pismo z prośbą o wyjaśnienie kwestii związanych z przestrzeganiem w instytucji przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem pracowniczkom i pracownikom dobrostanu psychicznego. Dyrektorka Teatru udzieliła odpowiedzi pismem z 6 listopada 2023 r. W dniu 8 listopada 2023 r. Biuro Kultury skierowało do dyrektorki Teatru pismo z wezwaniem do bardziej szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie, jak również z prośbą o udzielenie informacji dotyczących kwestii poruszonych w artykule opublikowanym na portalu Onet.pl 7 listopada 2023, opisującym sytuację w Teatrze. Odpowiedź została udzielona przez dyrektorkę Teatru pismem z 10 listopada 2023 r.

Jednocześnie 8 listopada 2023 r. Biuro Kultury skierowało pismo do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie z prośbą o przeprowadzenie kontroli w Teatrze, w szczególności w zakresie:

 • przestrzegania procedur wewnętrznych Teatru, wynikających z kodeksu pracy, w tym dotyczących wypadków mających miejsce podczas pracy;
 • realizacji obowiązków pracodawcy dotyczących podejmowania działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewniania udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowania odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom;
 • przestrzegania zapisów Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk;
 • zbadania wystąpienia dyskryminacji w procesie rekrutacji na stanowisko asystentki/asystenta sekretariatu w zakresie wymagania podanego w ogłoszeniu: 
 • „bycie współczesną feministką/współczesnym feministą” (ogłoszenie zostało opublikowane na portalu pracujwkulturze.nck.pl).

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie pismem z 7 grudnia 2023 r. poinformował o rozpoczęciu czynności kontrolnych w Teatrze z dniem 7 grudnia 2023 r.

Reagując na opublikowanie wspomnianego wyżej ogłoszenia o pracę na portalu pracujwkulturze.nck.pl, w którym znalazł się zapis mogący wskazywać na naruszenie przepisów prawa dotyczących dyskryminacji, 8 listopada 2023 r. Biuro Kultury przesłało do dyrektorki Teatru pismo zwracające uwagę na ten fakt i wzywające do zaniechania działań, które mogłyby naruszać prawo. Pismem z 13 listopada 2023 r. dyrektorka Teatru ustosunkowała się do sprawy.

Ponadto w dniach 7 listopada oraz 23 listopada 2023 r. odbyły się spotkania przedstawicieli władz m.st. Warszawy z dyrektorką Teatru, podczas których poruszono m.in. tematy:

 • niepokojących informacji od pracowników Teatru oraz osób, które zostały z niego zwolnione,
 • ewentualnych nieprawidłowości związanych z BHP oraz przestrzeganiem praw pracowniczych,
 • sposobu przeprowadzania przez dyrektorkę Teatru rozmów sezonowych.

W dniu 10 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie dyrekcji Biura Kultury z przedstawicielami byłych i obecnych pracowników Teatru poświęcone sytuacji w instytucji.

Jednocześnie informuję, że zarządzeniem 28/2024  z 5 stycznia 2024 r. Prezydent m.st. Warszawy odwołał Panią Monikę Strzępkę ze stanowiska, opierając się na art. 15 ust. 6 pkt 4) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

III.7043.145.2023, III.7043.175.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź władz Warszawy
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski