Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO wnosi o odroczenie rozprawy w TK ws. dostępu do informacji publicznej. TK przychylił się do wniosku

Data:

[AKTUALIZACJA] Trybunał Konstytucyjny uznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z 15 listopada 2021 r. za zasadny i termin rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, sygn. akt K 1/21, wyznaczony na 17 listopada 2021 r. został odwołany. Wyznaczony został nowy termin rozprawy na 15 grudnia 2021 r. (środa), godz. 11:00. 

Wniosek RPO o odroczenie rozprawy z 15 listopada 2021 r.

Termin rozprawy w sprawie K 1/21 z wniosku I Prezes Sądu Najwyższego został wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny na 17 listopada 2021 r. na godzinę 12.00. Dopiero na 16 listopada 2021 r. na godz. 9.00 wyznaczono natomiast posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, podczas którego  ma zostać zaopiniowane dla Marszałka Sejmu RP stanowisko w niniejszej sprawie zawisłej przed Trybunale Konstytucyjnym.

Stanowisko Sejmu RP dotrze do Trybunału Konstytucyjnego i pozostałych uczestników postępowania najwcześniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin rozprawy. Stanowisko przyjęte przez Komisję Ustawodawczą musi zostać podpisane przez Marszałka Sejmu RP, dostarczone do Trybunału Konstytucyjnego, który doręczy je uczestnikom postępowania zapewne później niż 24 godziny przed otwarciem rozprawy.

Stanowisko to, jako stanowisko obligatoryjnego uczestnika postępowania, będącego jednocześnie centralnym konstytucyjnym organem państwa, który wydał akt normatywny zaskarżony wnioskiem I Prezes SN, jest szczególnie istotne w tym postępowaniu. Jest to tym istotniejsze, że z uwagi na bardzo szeroki zakres przedmiotowy zaskarżenia w niniejszej sprawie (wniosek I Prezes liczy 32 strony), ewentualny wyrok TK może się wiązać z koniecznością gruntownego znowelizowania przez ustawodawcę przepisów ustawowych regulujących dostęp do informacji publicznej. 

Należy też liczyć się z obszernością stanowiska Sejmu RP. Stanowisko Prokuratora Generalnego w tej sprawie liczy 56 stron a stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich – 42 strony.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o odroczenie terminu rozprawy z uwagi na brak faktycznej możliwości rzetelnego zapoznania się ze stanowiskiem Sejmu RP przez uczestników postępowania przed rozprawą, z uwagi na bardzo krótki okres czasu, który dzielić będzie moment dostarczenia pisma wszystkim uczestnikom postępowania. Przemawia za tym konieczność dochowania rzetelności i najwyższych standardów trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, których naruszenie spowoduje, że postępowanie może być postrzegane jako fasadowe. Rzecznikowi nie są również znane żadne argumenty przemawiające na procedowaniem w tym pośpiesznym, niemal doraźnym i ekstraordynaryjnym trybie.

Opinia Marszałek Sejmu 

Marszałek Sejmu wniosła w swej 98-stronicowej opinii z 16 listopada o stwierdzenie, że:

1) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2176, ze zm.) w zakresie, w jakim nie konkretyzuje pojęć „władze publiczne” oraz „inne podmioty wykonujące zadania publiczne” jest niezgodny z art. 61 ust. 1 Konstytucji, jak również z zasadą określoności przepisów prawa, wynikającą z art. 2 Konstytucji;

2) art. 5 ust. 2 powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie konkretyzuje pojęć „osoby pełniące funkcje publiczne” oraz „związek z pełnieniem funkcji publicznych” jest niezgodny z zasadą określoności przepisów prawa, wynikającą z art. 2 Konstytucji;

3) art. 23 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji oraz z art. 7 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.).

Ponadto wniosła o umorzenie postępowania w pozostałym zakresie na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, ze względu na niedopuszczalność i zbędność wydania wyroku.

VII.6060.15.2021

Załączniki:

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji: 2021-11-16 14:00:14
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-11-18 10:35:28
Opis: Dochodzi stanowisko Sejmu
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2021-11-16 17:16:39
Opis: dochodzi informacja o odroczeniu rozprawy
Operator: Monika Okrasa