Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kolejne spotkanie problemowe RPO z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Data:

16 marca 2023 r. w Biurze RPO odbyło się kolejne spotkanie rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców Adamem Abramowiczem w ramach współpracy obu instytucji.

W spotkaniu uczestniczyli również zastępca RMŚP Marek Woch, dyrektor wydziału interwencyjno-procesowego Paweł Chrupek i starszy specjalista w gabinecie Rzecznika Paweł Pawluczuk. RPO towarzyszyli dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Piotr Mierzejewski oraz zastępczyni dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Joanna Jamroziak.

Rzecznicy omówili problematykę instrumentalnego wszczynania postępowań karnoskarbowych przez organy podatkowe w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w kontekście postępowań toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Na spotkaniu poruszono też temat nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców na podstawie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. ustawa SENT). W tym zakresie RMiŚP przedstawił aktywność swojego urzędu i postępowania sądowe dotyczące kar nakładanych na przewoźników na podstawie ustawy SENT toczących się z jego udziałem.

Omówiono również możliwości współpracy w ramach postępowań sądowych toczących się w sprawach kobiet prowadzących działalność gospodarczą, które zdaniem ZUS nadużywają ubezpieczeń społecznych.

Rzecznicy podsumowali na spotkaniu dotychczasową współpracę w sprawach przedsiębiorców, w szczególności ostatnie działania podejmowane w sprawie regulacji dotyczących umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona w 2018 r. Stoi on na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Zgodnie z ustawą o Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 1 ust. 2b) w sprawach mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców RPO współpracuje z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski