Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Data:

16 marca 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców Adamem Abramowiczem. Było to kolejne spotkanie w ramach współpracy pomiędzy rzecznikami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców.

W trakcie spotkania omawiano kwestię kognicji sądów administracyjnych w sprawach wniosków o wypłatę subwencji dla przedsiębiorców przez PFR. Dyskutowano na temat stawek podatku od nieruchomości w przypadkach, gdy nieruchomość przedsiębiorcy wykorzystywana jest na cele mieszkalne bądź oświatowe.

W rozmowie poruszono również problem zawyżania opłat za zajęcie pasa drogowego na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej, przy drogach gminnych i powiatowych, co przekłada się na zwiększenie kosztów usług internetowych, a w konsekwencji utrudnia realizację celu polegającego na zapewnieniu Polakom i krajowym firmom, powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu w przystępnych cenach, zwłaszcza w małych miejscowościach.

Rzecznicy omówili brak pomocy dla przedsiębiorców, którzy są lub byli pozbawieni możliwości prowadzenia działalności ze względu na obostrzenia wprowadzone przez rząd w związku z zakazem przebywania w miejscowościach przy granicy z Białorusią oraz brak rekompensat za miesiące maj i czerwiec 2021.  Analizie poddano też problematykę umarzania składek w związku z poniesionymi stratami materialnymi w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodującego, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności w kontekście pandemii.

Współpraca rzeczników będzie kontynuowana.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski