Biuletyn Informacji Publicznej RPO

O prawach osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie z przedstawicielami inicjatywy „Nasz Rzecznik”

Data:

W dniu 10. rocznicy ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek oraz pracownicy BRPO spotkali się z przedstawicielami Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

Rzecznik przedstawił ostatnie działania BRPO w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. te dotyczące konieczności równego traktowania dzieci z niepełnosprawnościami przybyłych z Ukrainy, dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej, mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnościami oraz finansowania turnusów rehabilitacyjnych. Poinformował także o pracach, na zaproszenie Kancelarii Prezydenta, nad ustawą o asystenturze osobistej.

Zaproszeni goście - przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami przedstawili postulaty organizacji, które reprezentują. Poruszyli m.in. kwestie: wsparcia osób w kryzysie psychicznym, usług asystenckich, kosztów ponoszonych w związku z korzystaniem z pomocy przewodnika, procedur dotyczących zakupu niezbędnego sprzętu, poszerzenia obszaru obowiązywania ustawy o dostępności cyfrowej, wsparcia osób głuchoniewidomych, kwestii leczenia psychiatrycznego oraz leczenia i diagnostyki pacjentów niewspółpracujących.

Poruszono również kwestię nowelizacji ustawy o języku migowym, potrzeby uszczegółowienia przepisów dotyczących ewakuacji osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności architektonicznej, która uwzględniałaby potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami - nie tylko tych z niepełnosprawnością ruchową.

Wszystkie wnoszone przez przedstawicieli zaproszonych organizacji postulaty wpisują się w zapisy Konwencji, gdyż zwracają uwagę na konieczność znoszenia barier, które mogą ograniczać pełny udział w życiu społecznym. 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski