Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek w Senacie o działaniach RPO w sprawie GetBack

Data:

26 kwietnia 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział w konferencji Senackiego Zespołu ds. spółki GetBack S.A. podsumowującej prace tego zespołu.

RPO zabrał głos na temat realizacji wniosków pokontrolnych przedstawionych w raporcie Najwyższej Izby Kontroli pod tytułem „Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących”. Przypomniał przy tej okazji działania Rzecznika Praw Obywatelskich związane z podjęciem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyzji o przymusowej restrukturyzacji banku Idea Bank S.A., która pozbawiła wielu poszkodowanych obligatariuszy możliwości dochodzenia swoich roszczeń.

– W moim przekonaniu sytuacja prawna, w jakiej aktualnie znaleźli się poszkodowani przez GetBack, jest niedopuszczalna z punktu widzenia pryncypiów konstytucyjnych i założeń na których stoi ochrona konsumenta w ramach Unii Europejskiej – powiedział RPO.

Decyzja BFG o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Idea Banku jest obecnie przedmiotem kontroli sądowej – wojewódzki sąd administracyjny utrzymał ją w mocy w wyroku, który poszkodowani przez bank zaskarżyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rzecznik poinformował o swoim udziale w tej sprawie po stronie obligatariuszy. Podkreślił, że prosi NSA przede wszystkim o zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi o stosunek między unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów i restrukturyzacji oraz niektóre warunki stwarzające konieczność przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2022-04-26 14:58:11
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2022-04-27 14:08:40
Operator: Maciej Kuczyński