Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Nie wzięto pod uwagę opinii RPO

Data:

Potrzeba gruntownej zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich była od lat podnoszona przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

25 sierpnia 2021 r. RPO przedstawił uwagi do projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z 20 lipca 2021 r. Krytycznie ocenił niektóre z zaproponowanych rozwiązań legislacyjnych. 

Wskazane przez Rzecznika kwestie są istotne, zarówno z punktu widzenia zgodności ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi, ochrony praw i wolności nieletnich oraz wyeliminowania ryzyka tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania albo karania. 

Projekt ustawy w wielu miejscach nie spełniał międzynarodowych standardów odnoszących się do nieletnich pozbawionych wolności, w szczególności nie uwzględniał uwag i rekomendacji międzynarodowych organów monitorujących sposób traktowania i warunki detencji, takich jak Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), Podkomitet ds. Zapobiegania Torturom (SPT), czy Komitet Przeciwko Torturom (CAT).

Nie uwzględniał też dotychczasowych zaleceń Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonującego funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Niestety, uwagi przedstawione przez Rzecznika nie zostały wzięte pod uwagę na dalszym etapie prac legislacyjnych, w związku z czym zachowują one aktualność.

(całość opinii w załączniku)

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski