Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Różne formy przemocy i dyskryminacji w sporcie. MSiT przygotowało projekt mający temu przeciwdziałać

Data:
  • W przestrzeni publicznej padają zarzuty przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej, mobbingu oraz molestowania seksualnego w środowisku sportowym
  • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Ministra Sportu i Turystyki o działania w tej sprawie
  • AKTUALIZACJA:  Przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i innym nadużyciom wobec osób uczestniczących we współzawodnictwie sportowym przewiduje projekt przygotowany w MSiT - odpisał min. Kamil Bortniczuk (projekt w załączniku)

- Mając na względzie zaangażowanie zarówno moje, jak i Pana Ministra na rzecz zapewnienia, by środowisko sportowe było wolne od naruszeń praw i wolności człowieka, pragnę kontynuować współpracę z Panem Ministrem na rzecz zapewnienia przedmiotowego standardu - pisze RPO Marcin Wiącek do min. Kamila Bortniczuka.

Biorąc pod uwagę formułowane w ostatnim czasie w wypowiedziach w przestrzeni publicznej zarzuty występowania przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej, mobbingu oraz molestowania seksualnego w środowisku sportowym, Rzecznik zwraca się o informację o działaniach podjętych przez Ministerstwo w celu zwiększenia skuteczności nadzoru nad związkami sportowymi w zakresie przestrzegania  konstytucyjnej zasady równości kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania  niepożądanym zjawiskom i zachowaniom i eliminowania ich skutków. 

Wobec sygnalizowanych przez Ministra aktualnych ograniczeń prawnych w tym zakresie RPO prosi o informacje o założeniach i stanie prac nad nowelizacją ustawy o sporcie. O tej inicjatywie informował sekretarz stanu w MSiT Arkadiusz Czartoryski podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 30 listopada 2022 r.

Kadr z nagrania przedstawiający RPO Marcina Wiącka z naniesionym symbolem odtwarzania wideo

W sporcie nie ma miejsca na dyskryminację

Ze szczególną uwagą przyglądam się sytuacji osób, które ze względu na swoje cechy, są narażone na różne formy dyskryminacji.

Do Biura Rzecznika od lat docierają sygnały o różnych przejawach nierównego traktowania ze względu na płeć w sporcie. Dotyczą one na przykład zróżnicowanego dla chłopców i dziewcząt dostępu do miejskich przestrzeni sportowych.

Również w przestrzeni publicznej pojawiają się bardzo niepokojące informacje na temat występowania w środowisku sportowym: przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej, oraz o przypadkach molestowania seksualnego.

Należy stanowczo sprzeciwić się wszelkim przejawom naruszenia zasady równego traktowania. W tym takim, które bazują lub utrwalają stereotypowe pojmowanie ról społecznych kobiet i mężczyzn. Mogą one bowiem przyczyniać się do występowania nadużyć.

Konstytucja nakłada na władzę publiczną obowiązek niedyskryminacji kogokolwiek w życiu społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny i zapewnienia równych praw kobietom i mężczyznom.

Na straży przestrzegania tej zasady w sporcie powinny stać związki sportowe, przeciwdziałając niepożądanym zachowaniom i zjawiskom oraz eliminując ich skutki.

Nadzór nad funkcjonowaniem związków sportowych, sprawuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jednak jest on prawnie ograniczony.

Dlatego w trosce o zapewnienie lepszej ochrony przed dyskryminacją zaapelowałem do Ministra Sportu o zwiększenie skuteczności tego nadzoru i wprowadzenie zapowiadanych przez resort zmian w prawie. Miałyby one zwiększyć uprawnienia nadzorcze ministra w stosunku do polskich związków sportowych, ale z poszanowaniem ich autonomii.

Należy podejmować działania w celu urzeczywistnienia konstytucyjnego standardu równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Tak, aby środowisko sportowe było wolne od naruszeń praw i wolności człowieka.

XI.518.33.2019

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MSiT
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi nagranie wideo
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski