Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrównywanie szans dziewcząt i chłopców w dostępie do sportu. Rzecznik pyta prezydenta Warszawy

Data:
  • Czy zakończono już prace nad ujednoliceniem zasad korzystania z boisk?
  • Czy opracowano regulamin wprowadzenia mechanizmu  „uprzywilejowań wyrównawczych” dla grup wykluczonych?
  • Jakie inne działania podjęto, by rozwiązać sygnalizowane w 2019 r. przez RPO problemy z równym dostępem drużyn chłopców i dziewcząt do obiektów sportowych podległych miastu?

Z takimi pytaniami Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. 

To kontynuacja sprawy zapoczątkowanej w 2019 r. RPO - niezależny organ ds. równego traktowania - był zaniepokojony dyskryminacją ze względu na płeć w sporcie. Chodziło o spór o dostęp do boiska Orlik na Mokotowie dla dziewczęcej drużyny piłki nożnej .

Skarżył się klub sportowy prowadzący treningi piłkarskie dla dziewczynek w wieku od 4 do 16 lat, z wykorzystaniem boisk Orlik podległych miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Zarzucił dyskryminację drużyny dziewczęcej w dostępie do obiektu OSiR, z którego korzysta kilka klubów. Pojawiły się bowiem wątpliwości,  jak rozdysponować jednostki treningowe pomiędzy drużyny. Dotychczasowy sposób przydzielania ich na podstawie wniosków trenerów i ustalany w drodze nieformalnego porozumienia pomiędzy klubami i Dyrektorem OSiR nie pozwolił na porozumienie.

Wprowadzono zatem parytet przyznający 50% jednostek treningowych dla dziewcząt. Spotkało się to jednak ze sprzeciwem pozostałych klubów. Po kilku dniach pomysł ten wycofano. Spór pogłębiał brak czytelnych zasad przyznawania boisk piłkarskich, np. w postaci regulaminu, który wskazywałby kryteria rozstrzygania ewentualnych wątpliwości klubów.

Obawy klubu, który złożył skargę, należy uznać za zrozumiałe w świetle ogólnej tendencji, że olbrzymia większość zajęć organizowanych na Orlikach w Polsce jest skierowana do chłopców (93%).

- Dołożymy wszelkich starań, aby wyrównać szanse dziewczynek i chłopców w dostępie do miejskich obiektów sportowych i zachęcić dziewczynki do większego zaangażowania w zajęcia sportowe – odpowiadały wtedy RPO władze Warszawy.

Podano, że miasto pracuje nad ujednoliceniem zasad korzystania z tych boisk – by uwzględniały one interesy i potrzeby wszystkich grup. Będzie też pilotażowy projekt popularyzujący wśród dziewczynek i kobiet piłkę nożną, zdominowaną dotychczas przez chłopców i mężczyzn.

Teraz zatem zastępca RPO Stanisław Trociuk pyta prezydenta stolicy o stopień realizacji tych zapowiedzi.

XI.518.33.2019

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski