Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiłki regeneracyjne w PKP Intercity - tylko dla kobiet. Wyjaśnienia spółki dla RPO

Data:
  • Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły wnioski wskazujące na zróżnicowane traktowanie członków drużyn konduktorskich w PKP Intercity S.A. ze względu na płeć w dostępie do profilaktycznych posiłków i napojów
  • RPO Marcin Wiącek prosi o stanowisko prezesa PKP Intercity Marka Chraniuka 
  • AKTUALIZACJA 26.02.2024: PKP Intercity przeprowadza ankietę ws. profilaktycznych posiłków, w tym dodatku do posiłku w pracy; jej wyniki będą podstawą do modyfikacji dotychczasowych działań w zakresie wydawania posiłków i napojów profilaktycznych - głosi m.in. odpowiedź

Chodzi o opisaną w mediach sprawę dywersyfikowania posiłków dla pracowników PKP ze względu na płeć. Od 1 stycznia PKP Intercity ma wydawać napoje i posiłki regeneracyjne pracownikom - ale tylko kobietom.

- Mając na względzie znaczenie zasady równości płci w krajowym, europejskim i międzynarodowym porządku prawnym, jako konstytucyjny organ ochrony praw człowieka (art. 208 Konstytucji RP) oraz niezależny organ do spraw równości (art. 18 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania), będę zobowiązany za ustosunkowanie się przez Pana Prezesa do wskazanej wyżej kwestii - napisał Marcin Wiącek do prezesa Marka Chraniuka.

Odpowiedź prezesa i członka zarządu PKP Intercity

Odpowiadając na Pana pismo nr XI.816.3.2024.ASZ z 1 lutego 2024 roku, dotyczące posiłków profilaktycznych dla zespołu Drużyn konduktorskich, uprzejmie informujemy, że wszystkie dotychczas podejmowane przez nas działania dotyczące zdrowia oraz bezpieczeństwa pracowników PKP Intercity stanowią priorytet dla Spółki.

Dlatego też przestrzegamy bezwzględnie w tym zakresie wszystkich obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Badania wydatku energetycznego na stanowiskach pracy zespołu drużyn konduktorskich przeprowadzone były na zlecenie Spółki, przez Zespół badawczy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Wszyscy pracownicy, bez względu na płeć, niezależnie od wielkości wydatku energetycznego, wykonujący czynności w okresie zimowym na otwartej przestrzeni, przy niskich temperaturach, również otrzymują posiłki profilaktyczne. Zapewniamy pracownikom gorące napoje w okresie zimowym, a w okresie letnim zimne. Z napojów tych korzystają nasi pracownicy w ilościach zaspakajających własne potrzeby.

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian lub aktualizacji do w/w Rozporządzenia, PKP Intercity niezwłocznie przystąpi do bezwzględnej realizacji.

PKP Intercity jest w trakcie przeprowadzania ankiety wśród swoich pracowników w sprawie profilaktycznych posiłków, w tym dodatku do posiłku w pracy. Badanie preferencji ma na celu określenie potrzeb i oczekiwań pracowników Spółki. W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie osób zatrudnionych w PKP intercity, jak również podnoszenie ich zadowolenia z miejsca pracy, wyniki ankiety będą podstawą do modyfikacji dotychczasowych działań w zakresie wydawania posiłków i napojów profilaktycznych.

XI.816.3.2024

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź PKP Intercity
Operator: Łukasz Starzewski