Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Problemy z nauką języka mniejszości narodowych i regionalnych. Informacja dla MSWiA na potrzeby raportu dla Rady Europy

Data:
  • Polska jest stroną Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych i ma obowiązek raportowania realizacji jej postanowień
  • Raport przygotowywany jest w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Na prośbę ministra Rzecznik informuje o najważniejszych problemach z jakimi mierzą się mniejszości narodowe i etniczne w zakresie nauki języków

Rzecznik Praw Obywatelskich został zaproszony do przedstawienia uwag do projektu „IV Raportu z realizacji postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2021”.

Raport przygotowuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach obowiązku okresowego raportowania realizacji postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych.

Karta została zatwierdzona w ramach Rady Europy w 1992 r. w celu ochrony oraz promocji języków regionalnych oraz języków mniejszości narodowych w Europie. Polska ratyfikowała kartę 12 lutego 2009 r. Weszła w życie w Polsce od 1 czerwca 2009 r.

W ramach swojej działalności RPO podejmuje działania na rzecz ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych. W związku tym Marcin Wiącek w odpowiedzi informuje, że w ostatnich latach do Rzecznika wpływały skargi, z których wynika, że nauczyciele zmuszeni są prowadzić zajęcia według własnych, autorskich programów nauczania.

Zwraca również uwagę na ważniejsze interwencje, które podejmowało Biuro RPO. Należą do nich m.in.:

  • sprawę braku możliwości wyboru nauki języka mniejszości jako nauczanego na lekcjach języka obcego nowożytnego,
  • sprawę dotyczącą ograniczenia przez Sejm RP przewidzianych pierwotnie w budżecie państwa środków na nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych,
  • sprawy dotyczące braku dostępności podręczników do nauczania języka ukraińskiego.

Problemy, z jakimi mierzą się mniejszości narodowe i etniczne w Polsce - również w ramach problematyki objętej zakresem przygotowywanego Raportu - opisane zostały w opracowaniach przygotowanych w BRPO, które zawierają omówienie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych w latach 2016-2018 i 2018-2019.

Rzecznik załącza to opracowania do swojej odpowiedzi i prosi podsekretarza stanu w MSWiA Błażeja Pobożego o udostępnienie przygotowywanego w MSWiA raportu w jego ostatecznej wersji.

XI.071.5.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski