Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ochrona przed mobbingiem  i molestowaniem  w związkach sportowych. Rzecznik pisze do MKDNiS 

Data:
  • O procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne w polskich związkach sportowych RPO pyta ministra kultury i sportu 
  • Chodzi o oskarżenia uczennic Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach wobec dawnego trenera o znęcanie się psychiczne, a także molestowanie 
  • Polski Związek Koszykówki wskazał na brak systemowych mechanizmów zapewniających odpowiednich procedury  ochronne
  • A szkoła nie zatrudniała ani pedagoga szkolnego, ani psychologa 

Latem 2021 r. kilkanaście koszykarek – byłych uczennic elitarnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach pod Warszawą – oskarżyło  b. trenera szkoły o znęcanie się psychiczne; miało także dochodzić do molestowania. Napisał o tym portal WP SportoweFakty. 

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę. Spytał PZKosz. i Mazowieckiego Kuratora Oświaty, czy wdrożono mechanizmy w celu uniknięcia takich sytuacji i czy przewidziana jest pomoc psychologiczna dla pokrzywdzonych.

Jak wynika  z odpowiedzi PZKosz., brak jest mechanizmów systemowych regulujących zapewnienia w polskich związkach sportowych odpowiednich procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. 

Z odpowiedzi Kuratorium po kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego wynika, że dane uzyskane w wyniku badania ankietowego wskazują na przypadki zachowań trenera wobec uczennic, które nie są zgodne z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi. Zostały one uznane przez kuratorium za prowadzące do naruszenia obowiązków nauczyciela, wskazanych w art. 6 pkt 1 i pkt 5  Karty Nauczyciela. 

Jak stwierdziły uczennice w odpowiedziach, w sytuacji niewłaściwych zachowań nauczyciela/trenera wybierały w większości rozmowę z koleżankami. Żadna nie wskazała odpowiedzi: „rozmowa z wychowawcą”; „rozmowa z dyrektorem szkoły”. 

Po analizie raportu z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018/2019 oraz informacji przekazanej przez dyrektora szkoły należy stwierdzić, że szkoła nie prowadziła badania w formie anonimowych ankiet w zakresie bezpieczeństwa psychicznego (emocjonalnego) uczennic oraz diagnozowania zachowań o charakterze interpersonalnym w odniesieniu do całej społeczności szkolnej, tj. uczennic, nauczycieli i trenerów.

W szkole nie są zatem rozpoznawane problemy emocjonalne uczennic związane z intensywnym programem szkolenia oraz relacjami z prowadzącymi treningi. Podczas kontroli stwierdzono również, że do dnia kontroli szkoła nie zatrudniała pedagoga szkolnego ani psychologa.

RPO pyta wicepremiera, ministra Piotra Glińskiego, czy dokonał analizy funkcjonowania w podległych związkach sportowych procedur mających przeciwdziałać zjawiskom dyskryminacji, mobbingu, bądź też molestowania, molestowania seksualnego oraz skali tych zjawisk oraz sposobów ich monitorowania wraz z wynikami ewaluacji. Jeśli tak, to prosi o wskazanie, jakie działania podjęto lub planuje się podjąć na ich podstawie. 

VII.573.1.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MSiT
Operator: Łukasz Starzewski