Czy policjantka w ciąży była dyskryminowana. Marcin Wiącek zwraca KGP uwagę na problem

Data:
  • Policjantce odmówiono skierowania na szkolenie zawodowe, bo gdy była najpierw w zagrożonej  ciąży, a potem na urlopie rodzicielskim, minął - według policji - czas na wystawienie jej opinii służbowej
  • A taka opinia jest warunkiem uzyskania skierowania na szkolenie
  • Przepisy nie wyłączają możliwości opiniowania w czasie urlopu rodzicielskiego, a to oznacza że termin opiniowania policjantki wcale nie upłynął
  • Mogło zatem dojść do nierównego traktowania ze względu na płeć

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek prosi komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka o analizę problemu. Występuje też o zwrócenie szczególnej uwagi podległym jednostkom na przypadki odmów kierowania policjantek/policjantów na szkolenia zawodowe ze względu na nieobecność w służbie, spowodowaną realizacją ich uprawnień rodzicielskich.

Do Biura RPO zwróciła się policjantka ze Szkoły Policji w Pile z prośbą o pomoc w sprawie dyskryminacji ze względu na płeć, w związku z odmową skierowania na szkolenie oficerskie. 

Policjantka dowiedziała się, że jest w ciąży, uznanej za zagrożoną. Wiązało się to z koniecznością jej zwolnienia lekarskiego. Dziecko urodziła w czerwcu 2020 r. Następnie skorzystała z prawa do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, który zakończyła w czerwcu 2021 r. 

W marcu 2020 r. zwróciła się zaś o skierowanie na szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych, prowadzone przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (w pandemii szkolenia wstrzymano). W trakcie urlopu rodzicielskiego dowiedziała się, że 30 czerwca 2021 r. jest egzamin na kurs do WSP w Szczytnie i złożyła odpowiedni raport. 

W czerwcu 2021 r. poinformowano ją, że raport rozpatrzono negatywnie ze względu na opinię władz Szkoły oraz długotrwałą nieobecność w służbie, spowodowaną zwolnieniami lekarskimi z lat 2017-2019 (w 2019 r. było to 103 dni). 

Długotrwała nieobecność i pozostające w związku z nią negatywne opinie przełożonych uniemożliwiają dokonanie oceny poziomu wywiązywania się przez policjantkę z obowiązków. Według Szkoły jednym z warunków umożliwiających skierowanie na szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych jest uzyskanie opinii służbowej. Tym samym nieobecność w służbie wpłynęła na brak możliwości wystawienia aktualnej opinii służbowej, bo okres opiniowania upłynął 11 listopada 2020 r. (w czasie urlopu rodzicielskiego). Spowodowało to odmowę skierowania na szkolenie. 

RPO przyznaje, że skierowanie na szkolenie dla absolwentów szkół wyższych nie jest obligatoryjne. Policjant nie ma roszczenia o takie skierowanie. Wynika to z rozporządzenia MSWiA z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.

Nie oznacza to jednak, że odmowa skierowania nie może stanowić dyskryminacji ze względu na płeć. Z rozporządzenia wynikają minimalne warunki, które musi spełniać funkcjonariusz zainteresowany takim szkoleniem. Jednym z nich jest uzyskanie pozytywnej opinii służbowej, o której mowa w przepisach w sprawie opiniowania służbowego policjantów.

A zgodnie z przepisami termin opiniowania może zostać przesunięty o okres urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego lub  choroby. Przepisy nie wyłączają możliwości opiniowania policjanta w czasie urlopu rodzicielskiego.

Tym samym termin opiniowania służbowego policjantki nie upłynął. Z uwagi na brak działania przełożonego właściwego do wydania opinii został przesunięty o okres urlopu rodzicielskiego. 

Pomijając brak konsekwencji takiego postępowania, wskazanie jako dodatkowego argumentu przemawiającego za odmową skierowania na szkolenie nieobecności w służbie - w okresie, w którym policjantka w ciąży znajdowała się pod szczególną ochroną - może wskazywać na nierówne traktowanie ze względu na płeć, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania – podkreśla Marcin Wiącek.

WZF.7043.87.2021

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-10-12 09:37:59
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-10-12 10:51:57
Operator: Łukasz Starzewski