Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Gleboznawcy wciąż bez ustawowego określenia kwalifikacji. MRiT podjął przygotowania do odpowiedniej zmiany prawa

Data:
  • Nadal nie ma regulacji ustawowej, która określałaby wymagania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uprawnienie wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów
  • Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wskazuje na zasadność pilnych działań legislacyjnych
  • AKTUALIZACJA: 29.02.2024: Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje wniosek o wprowadzenie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu, który będzie  uwzględniał zmiany w zakresie uregulowania kwalifikacji osób uprawnionych do czynności klasyfikacyjnych w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

Dziś regulacje ustawowe nie określają ani kryteriów wyboru, ani wymagań kwalifikacyjnych dla osób wykonujących gleboznawczą klasyfikację gruntów. Oznacza to, że klasyfikatorem może być dowolna osoba upoważniona przez starostę, co stwarza ryzyko nieprawidłowego przeprowadzania klasyfikacji.

Zagadnieniem tym RPO zajmuje się od 2008 r. O odpowiednią interwencję prawodawczą wnosił w licznych wystąpieniach generalnych do kolejnych ministrów odpowiadających za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój wsi, a także do Prezesa Rady Ministrów. 

Najwyższa Izba Kontroli w roku 2021 oraz 2022 podjęła zgłoszoną przez Rzecznika sprawę kontroli sposobu wykonywania przez starostów gleboznawczej klasyfikacji gruntów w warunkach braku regulacji ustawowej. Wyniki kontroli wyraźnie potwierdziły wadliwość aktualnego stanu prawnego: skontrolowane starostwa nie zapewniły prawidłowego wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów w latach 2015-2020 (I-III kwartał). 

W zaleceniach pokontrolnych NIK rekomendowała stronie rządowej pilne podjęcie działań legislacyjnych i określenia w ustawie niezbędnych kwalifikacji osób uprawnionych do klasyfikacji gruntów, które będą zapewniały odpowiedni poziom merytoryczny opinii.

Zgodnie z ostatnimi wyjaśnieniami Ministra Rozwoju i Technologii z 7 czerwca 2023 r., resort zwrócił się o wpis odpowiedniego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwraca się do ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana o informacje co do aktualnego stanu prac legislacyjnych w tej sprawie.

Odpowiedź Krzysztofa Kukuckiego, sekretarza stanu w MRiT

W nawiązaniu do pisma z dnia 2 lutego br., znak IV.7007.50.2014.BD, zawierającego prośbę o udzielenie informacji co do aktualnego stanu prac legislacyjnych w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie, określających niezbędne kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania czynności klasyfikacyjnych w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest w trakcie przygotowywania wniosku o wprowadzenie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Projekt ten będzie uwzględniał wnioskowane przez Najwyższą Izbę Kontroli zmiany w zakresie uregulowania kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania czynności klasyfikacyjnych w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Uprzejmie informuję, że projekt ustawy, po jego wpisaniu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zostanie przesłany do Pana Rzecznika na etapie prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii procesu konsultacji publicznych i opiniowania tego aktu.

IV.7007.50.2014

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MRiT
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski