Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy nadal karać za niezgłoszenie zmiany danych przez osoby podlegające czynnej służbie wojskowej?

Data:
  • Nadal jest przestępstwem niezgłoszenie przez osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej zmiany miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji czy dłuższego wyjazdu za granicę
  • Przepis taki nie przystaje do aktualnych warunków społecznych i jest zbyt represyjny – uważa RPO
  • A taki sam efekt można osiągnąć dzięki lepszej współpracy administracji cywilnej i wojskowej

Obywatel poskarżył się, że niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zmiany danych przez osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej jest nadal przestępstwem. Tymczasem co do tzw. „cywilnego obowiązku meldunkowego” wszelkie sankcje zostały już zniesione.  

W ocenie wnioskodawcy brakuje zaś przepisów, które zgłoszenia obywateli wiązałyby z obowiązkiem przekazania odpowiednich danych przez np. urząd gminy czy stanu cywilnego do wojskowych komendantów uzupełnień.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zmiany danych, zgodnie z art. 224 pkt 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

W ocenie RPO regulacja taka nie przystaje do aktualnych warunków społecznych i rzeczywiście jest zbyt daleko represyjna.

Jak słusznie podnosi wnioskodawca, podobny skutek może osiągnąć ustawodawca poprzez lepszą koordynację przepływu informacji o zmianie danych pomiędzy administracją wojskową a cywilną.

Rzecznik wystąpił do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o rozważenie zmiany bądź uchylenia art. 224 pkt 4 ustawy, a także o rozważanie możliwości usprawnienia przepływu danych pomiędzy administracją wojskową a cywilną.

WZF.565.1.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski