Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prof. Marian Grzybowski wyróżniony Odznaką Honorową RPO

Data:
Tagi: kalendarium
  • Jako Rzecznik Praw Obywatelskich czuję się dumny i zaszczycony, że mogę dzisiaj, w 55-lecie Pana pracy naukowej, uhonorować Pana odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. Jest Pan dla nas wzorem pracowitości i oddania w służbie obywatelom i Ojczyźnie – powiedział Marcin Wiącek wręczając odznaczenie prof. Marianowi Grzybowskiemu.
  • Rzecznik podkreślił także znaczący udział Profesora w tworzeniu ram prawnych i instytucjonalnych dla ochrony praw człowieka i praw obywatela w naszym kraju.
  • Prof. Grzybowski jest współtwórcą obecnej Konstytucji RP, jak również niestrudzonym popularyzatorem wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego.

- Mamy do czynienia z człowiekiem niezwykłym, o nadzwyczajnej pracowitości i wiedzy. Jednym z najwybitniejszych współtwórców i znawców prawa konstytucyjnego w Polsce. Osobą, która w niezwykły sposób potrafi łączyć teorię z praktyką, idee z działaniem, wiedzę z dydaktyką - mówił Marcin Wiącek podczas uroczystości, która odbyła się 30 września 2022 roku na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Jubileusz 55-lecia pracy naukowej Profesora Mariana Grzybowskiego połączony był z Ogólnopolską Konferencją Naukową „Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym”.

Prof. Marian Grzybowski jest osobą ogromnie zasłużoną dla funkcjonowania środowiska nauk prawniczych, jak również przemian ustrojowych w naszym kraju. Przez lata był Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. W latach 1991-1994 był członkiem Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Tworzenia Prawa Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 1996-1997 był członkiem Zespołu Stałych Ekspertów Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W listopadzie 2001 r. został wybrany przez Sejm RP sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

- Obszar zainteresowań badawczych Pana Profesora jest wyjątkowo rozległy. Sięga nie tylko do istotnych problemów prawa polskiego, ale obejmuje również elementy porównawcze prawa konstytucyjnego w różnych krajach. Zwłaszcza w krajach skandynawskich, którym Pan Profesor poświęcił wiele uwagi. Można powiedzieć, że jego prace porównawcze stały się swoistym kanonem w tym obszarze wiedzy w Polsce – zauważył Marcin Wiącek przy okazji wręczania odznaki.

Rzecznik podkreślił również, że prof. Grzybowski bardzo pomógł nam, jako społeczeństwu i jako państwu, w przejściu przez trudne okresy, gdy miały miejsce wydarzenia przełomowe, rzutujące na przyszłość naszego kraju. - Mam tu na myśli jego udział w pracach nad Konstytucją z 1997 roku, gdzie wykorzystano wiele z jego dorobku i wiedzy międzynarodowej w tym zakresie. Chciałbym jednak szczególnie podkreślić, jak dużo zawdzięczamy Panu Profesorowi, gdy chodzi o jego działalność orzeczniczą – jako sędziego TK. Przede wszystkim Pan Profesor był sprawozdawcą chyba najważniejszego wyroku TK – z dnia 11 maja 2005 r., kiedy to Trybunał orzekł, że nasz udział w Unii Europejskiej nie narusza polskiej Konstytucji, a co więcej – w istotnym stopniu dopełnia standardy demokratyczne i system ochrony praw człowieka w naszym kraju. Jakże aktualne są dzisiaj tezy zawarte w uzasadnieniu tego orzeczenia - zaznaczył.

RPO podziękował także Laureatowi za setki publikacji naukowych, opinii, ekspertyz i raportów z zakresu prawa konstytucyjnego, jak również udział w budowaniu w Polsce systemu nowoczesnej legislacji. 

Konferencja towarzysząca jubileuszowi została objęta Honorowym Patronatem RPO. Moderatorem dyskusji był prof. Krzysztof Skotnicki. Prof. Hanna Suchocka przedstawiła relacje większości rządzącej a opozycji w świetle opinii Komisji Weneckiej. Prof. Jerzy Jaskiernia wygłosił referat dotyczący zaplecza parlamentarnego rządu jako przesłanki efektywności władzy wykonawczej. O znaczeniu politycznym uwarunkowań tworzenia rządu dla jego stabilności mówił prof. Jacek Zaleśny. Natomiast tematem wystąpienia prof. Artura Olechno była pozycja Prezydenta Ukrainy jako gwaranta suwerenności i integralności terytorialnej państwa.

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona 2 listopada 2009 r. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka, może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, a także organizacjom i instytucjom.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik