Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO pozytywnie o przyznaniu Rzecznikowi Finansowemu nowych kompetencji w postępowaniach grupowych

Data:
  • Projekt zmian w przepisach dających Rzecznikowi Finansowemu prawo do bycia reprezentantem grupy w postępowaniach grupowych należy ocenić pozytywnie
  • Brakuje jednak przepisu jednoznaczne przyznającego Rzecznikowi Finansowemu kompetencję do wytaczania powództw na rzecz konsumentów w takich postępowaniach
  • To tezy opinii RPO dla Senatu do projektu zmian w przepisach opracowanego na podstawie rekomendacji Senackiego Zespołu do spraw Spółki GetBack S.A.

Rzecznik Praw Obywatelskich pozytywnie ocenia projekt zmian w przepisach dotyczących dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk senacki nr 774).

W opinii dla przewodniczącego senackiej komisji ustawodawczej Krzysztofa Kwiatkowskiego ZRPO Valeri Vachev wskazuje tylko na potrzebę rozważenia dodania w projekcie regulacji, która jednoznacznie przyznałaby Rzecznikowi Finansowemu kompetencję do wytaczania powództw na rzecz konsumentów w postępowaniu grupowym.
Wyjaśnia, że przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym dają Rzecznikowi Finansowemu możliwość wytoczenia powództwa na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego w sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych dotyczących działalności tych podmiotów. Z kolei projekt odczytany literalnie nadaje Rzecznikowi Finansowemu kompetencję do bycia reprezentantem grupy.

Co prawda zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy, to Rzecznik zwraca jednak uwagę, że podmioty, które mogą być reprezentantami grupy, czerpią legitymację do wytoczenia powództwa z innych przepisów.

W konkluzji sygnalizuje, że brak analogicznej normy w przypadku Rzecznika Finansowego może wzbudzić wątpliwości co do zakresu jego kompetencji w postępowaniach grupowych.

W uzasadnieniu projektu wprost wskazano, że jego celem jest przyznanie Rzecznikowi Finansowemu kompetencji do wszczynania i uczestniczenia w cywilnych postępowaniach grupowych w charakterze reprezentanta grupy.

Przedstawiony do konsultacji projekt ustawy opracowano w związku z realizacją rekomendacji Senackiego Zespołu do spraw Spółki GetBack S.A. i uchwałą Senatu RP z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GetBack S.A.

V.7108.96.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-08-22 06:58:41
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-08-23 07:12:01
Operator: Krzysztof Michałowski