Polska nie planuje przystąpienia do III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka – minister Elżbieta Rafalska odpowiedziała na wystąpienie RPO

Data:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 16 grudnia 2016 r. poinformowała, że Polska nie planuje przystąpienia do III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka.

Elżbieta Rafalska przypomniała, że z podpisania oraz ratyfikacji konwencji nie wynika obowiązek prawny ani polityczny związania się z protokołem.

Polska podpisała protokół w 2013 r. W toku prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prac nad wnioskiem o wyrażenie zgody na podpisanie protokołu podnoszone były obawy co do skutków, jakie mogą wyniknąć z zaleceń Komitetu praw dziecka zmierzających do zmiany prawa polskiego lub polityki oraz kosztów z tym związanych. Zauważalna jest np. zasadnicza rozbieżność decyzji komitetu i polskich sądów w kwestii możliwości powoływania przez osoby indywidualne postanowień umów międzynarodowych dotyczących praw społecznych jako podstawy skarg.

Ponadto rozbieżności między zgłoszonymi przez Polskę w momencie ratyfikowania konwencji deklaracjami, orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego oraz polityką państwa a interpretacją konwencji dokonaną przez Komitet praw dziecka zachodzą w takich kwestiach jak: relacje między rodzicami a dziećmi czy dostęp do aborcji i antykoncepcji. W opinii resortu nie do przyjęcia jest zwłaszcza postulat Komitetu dotyczący likwidacji okien życia oraz liberalizacji dostępu do aborcji.

Minister stwierdziła, że związanie się protokołem mogłoby prowadzić do zakwestionowania przez Komitet praw dziecka zapisów Konstytucji RP oraz podważenia kształtu obowiązującego prawa i realizowanej polityki, odzwierciedlających realne potrzeby, jak też polską kulturę i tradycję.

Elżbieta Rafalska zauważyła także, że gdy państwo ratyfikuje protokół skargowy, godzi się, by komitet stał się organem guasi-sądowym, a ono samo stroną postępowania. W takiej sytuacji komitet jest jedynym interpretatorem konwencji, zaś rola państwa ograniczona jest do przedstawienia stanowiska, a następnie wykonania „orzeczenia” w danej sprawie.

W opinii resortu decyzja w sprawie ewentualnego związania się protokołem skargowym oznacza zatem podjęcie przez państwo decyzji, czy w kwestiach moralnych i obyczajowych oraz w ekonomicznie wrażliwej sferze polityki społecznej, decyzje pozostaną w kompetencji państwa, czy zostaną oddane Komitetowi praw dziecka.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-01-03 12:36:44
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski