MEN o przygotowywaniu młodych Polaków do życia w społeczeństwie wielokulturowym

Data:

- Zgadzam się, że ogromnie istotną rolę w przeciwdziałaniu wszelkim przejawom nietolerancji i dyskryminacji odgrywa edukacja. Pragnę podkreślić, że edukacja odgrywa zasadniczą rolę w promowaniu podstawowych wartości społeczeństwa demokratycznego: tolerancji, otwartości na różnorodność, budowaniu szacunku dla godności każdej osoby, sprzyja także przestrzeganiu praw człowieka oraz rządów prawa – pisze minister edukacji narodowej Anna Zalewska  do RPO.

Po atakach na tle narodowościowym na Polaków w Wielkiej Brytanii RPO pojechał do Londynu, spotkał się ze swoim odpowiednikiem, rozmawiał o podjętych przez władze brytyjskie działaniach. Rozmawiał też z nauczycielami polskich szkół sobotnich w Londynie.

W efekcie zaapelował do MEN (VII.531.42.2016) o nawiązanie współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej z odpowiednimi resortami brytyjskimi: Department of Education oraz Department for Communities and Local Self-Goverment. Rzecznik zwrócił się do minister edukacji o opinię, czy zasadne byłoby podjęcie współpracy po to, by opracować materiały edukacyjne w języku polskim, które umożliwiłyby przygotowanie polskich uczniów mieszkających za granicą do funkcjonowania w społecznościach wielokulturowych. Przedstawiciele polskich szkół sobotnich w Londynie podkreślili bowiem, że często Polacy przyjeżdżający na Wyspy nie posiadają wystarczającej wiedzy w zakresie wielokulturowości oraz właściwych sposobów zachowań.

MEN odpowiedział, że rozmowy ze stroną brytyjską są podejmowane, a Brytyjczycy – uwrażliwiani na znaczenie wiedzy o polskiej historii, kulturze i społeczeństwie.

W sprawie edukacji  antydyskryminacyjnej min. Zalewska wyjaśniła, że  „polski system oświaty sprzyja budowaniu postaw otwartości, tolerancji wśród młodych pokoleń Polaków oraz przekazywaniu wiedzy w zakresie wielokulturowości”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie kontynuowało działania mające na celu wszechstronne wspieranie edukacji polskiego ucznia za granicą, także w kontekście wzmacniania postaw otwartości i tolerancji na inne kultury.

Przy okazji min. Zalewska podkreśliła, że – jak wykazały brytyjskie badania - generalnie szkoły z większym odsetkiem uczniów spoza Wielkiej Brytanii - w zdecydowanej większości dzieci pochodzące z innych państw członkowskich UE – osiągają lepsze wyniki niż szkoły, w których jest mniejsza liczba uczniów władających językiem angielskim jako drugim. 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-12-08 11:54:55
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk