Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość

Kronika

Formularz wyszukiwania

Data początkowa
Data końcowa
 • Osoba składa ślubowanie na sali sejmowej
  2021-07-23

  Ślubowanie wybranego na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka odbyło się 23 lipca 2021 r. 

  Prof. Marcin Wiącek został powołany na urząd RPO 8 lipca przez Sejm. 21 lipca na jego wybór zgodził się Senat.

  Ustawa o RPO stanowi, że przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Rzecznik składa przed Sejmem ślubowanie.

 • 2021-07-23

  Jak zapobiegać torturom i jakie są najważniejsze prawa osób zatrzymanych? Czym są tortury? Jak stosowanie tortur oceniane jest przez Polaków? Jakie wyroki zapadają w Polsce w sprawach dotyczących stosowania tortur i jak to zjawisko oceniane jest w orzecznictwie międzynarodowym?

 • Człowiek przed szkolną tablicą ze strzałkami w różnych kierunkach
  2021-07-23

  Rząd proponuje wprowadzenie do trzech ustaw związanych z edukacją i opieką nad dziećmi przepisów przewidujących odpowiedzialność karną dyrektorów za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków na szkodę dziecka.Tymczasem taką odpowiedzialność przewidują już obecne przepisy ogólne Kodeksu karnego. Nowe przepisy byłyby dodatkowym narzędziem dyscyplinowania dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych - po propozycji rządu zwiększenia uprawnień kuratórow.

 • kolaż z flagą UE i Polski oraz symbolem temidy
  2021-07-22

  Rozpatrywany problem prawny należy do trzonu konstytucyjnego i prawnego Unii Europejskiej. To zatem nie jest problem czysto prawny i techniczny. Trybunał Konstytucyjny igra z ogniem. Takich spraw nie rozstrzyga się w składzie 5-osobowym, bo jej rozstrzygnięcie wpływa na los Polski w UE – powiedział RPO Adam Bodnar w czasie rozprawy przez TK ws sprawy K 3/21 dotyczącej ustalenia zależności polskiego prawa konstytucyjnego i prawa unijnego (zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej). W tym przypadku chodzi o wypaczenie zasad Unii – a nimi są niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Bo jeśli w jednym kraju sądy będą niezawisłe, a w innym podległe władzy– to taka Unia nie ma prawa działać. Obywatele Unii nie będą mieli takiej samej ochrony prawnej w każdym z krajów. Zdaniem RPO nie ma konfliktu między Konstytucją a Traktatem o Unii Europejskiej. To ustawy – w tym „ustawa kagańcowa” są sprzeczne z prawem UE.

 • pilot i nowoczesny telewizor na ścianie
  2021-07-22

  Nie jest zrozumiała przyczyna półtorarocznej zwłoki w wydaniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji decyzji w sprawie przedłużenia koncesji satelitarnej dla TVN24. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi przewodniczącego Rady o wyjaśnienie przyczyny tak długiego rozpoznawania wniosku stacji.

 • kolaż z flagą UE i Polski oraz symbolem temidy
  2021-07-22

  Izba Dyscyplinarna nie odpowiada wymogom sądu ustanowionego ustawą – orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce, dotyczącej statusu osób mianowanych do Izby. Uznał także, ze Krajowa Rada Sądownictwa nie gwarantuje wystarczającej niezależności. 

  W świetle wcześniejszych orzeczeń ETPC i TSUE ten wyrok jest kolejnym sygnałem wskazującym na potrzebę pilnej i gruntownej naprawy elementów polskiego systemu sądowego.

 • Dwaj policjanci tyłem
  2021-07-22

  Policja odstąpiła od postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy - choć sąd uznał za nielegalne zatrzymanie przez nich związkowców, którzy w październiku 2020 r. jechali do Warszawy na protest w sprawie aborcji. Tym samym policja chroni funkcjonariuszy, którzy naruszyli podstawowe praw człowieka - wolność poruszania się po terytorium RP (art. 52 ust. 1 Konstytucji) oraz wolność osobista (art. 41 ust. 1). Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi do KGP o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec wyższych funkcjonariuszy, którzy uniemożliwili „dyscyplinarki” policjantów zatrzymujących związkowców.

 • Polska flaga
  2021-07-22

  Z powodu pandemii cztery razy premier zmieniał swym rozporządzeniem datę przedterminowych wyborów burmistrza Ustki. Tymczasem zgodnie z prawem terminy na niektóre czynności związane z wyborami upływają w określonym czasie od ich wyznaczonej daty. Chodzi np. o zamiar zgłoszenia głosowania korespondencyjnego przez osoby z niepełnosprawnością oraz po 60. roku życia. Przyjęta wykładnia Kodeksu wyborczego budzi wątpliwości co do ochrony praw tych grup oraz realizacji zasady powszechności wyborów. A niedostosowanie kalendarza wyborczego do zarządzanego terminu wyborów narusza zasadę, że ograniczenia korzystania z konstytucyjnych wolności i praw może ustanawiać tylko ustawa,  a nie rozporządzenie premiera.

 • Ręce starszej osoby splecione na podołku
  2021-07-22

  Sprawa obywatelki była przekazywana między wydziałami sądu przez 2 lata. Stanowi to naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. Po pomyślnej interwencji RPO działania zostały przyspieszone. 

 • Biblioteka i stare drzwi
  2021-07-22

  W przepisach o ewaluacji liczy się czas zatrudnienia a nie świadczenie pracy. Dlatego pomija się urlopy macierzyńskie/rodzicielskie itd. Oznacza to realnie, że pracownik musi podejmować pracę mimo przebywania na urlopie.