Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ile można czekać na zasiłek z ZUS w pandemii?

Data:

Telefon na infolinię RPO 800-676-676: Pan złożył wniosek o zasiłek opiekuńczy na dziecko z niepełnosprawnością 16 marca 2020 r., do dziś zasiłek nie wpłynął. Czy ZUS może tak przeciągać sprawę?

Jeżeli ZUS nie udzielił odpowiedzi i nie załatwił sprawy w ustawowym terminie – zazwyczaj w ciągu jednego miesiąca lub w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, to wówczas przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia oraz skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania.

Ponaglenie zgodnie z art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego wnosi się, gdy nie załatwiono sprawy w terminie (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie wnosi się: do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – w sytuacji kiedy nie ma organu wyższego stopnia.

W przedstawionej sytuacji ponaglenie należy wnieść do ZUSu, a więc bezpośrednio do organu, który zajmuje się sprawą. Należy je uzasadnić.

Warto pamiętać, że wniesienie ponaglenia jest warunkiem do złożenia skargi na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Zgodnie z art. 52 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie.

Skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk