Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Czy przysługuje zwrot pieniędzy za wykupiony abonament na basen? Pytania na infolinię RPO 800-676-676

Data:

Eksperci BRPO odpowiadają na pytania pod bezpłatnym telefonem 800 676 676. Podejmują też interwencje i wyjaśniają sytuacje sporne i wątpliwe. O tym można przeczytać tu: INTERWENCJE RPO W SPRAWIE KORONAWIRUSA

Pan ma wykupiony abonament na basen; nie może go wykorzystać bo zamknięto pływalnie. Czy może żądać zwrotu pieniędzy?

Biorąc pod uwagę obecną sytuację dotyczącą braku możliwości korzystania w basenów, należy mieć na uwadze, że zwrot pieniędzy będzie zależał od formy w jakiej prowadzona jest działalność sportowo- rekreacyjna, a także od podmiotu, z którym została zawarta umowa o świadczenie usług.

Jeżeli doszło do zawarcia umowy bezpośrednio z przedsiębiorcą, który w ramach swojej firmy prowadzi działalność  sportowo-rekreacyjną, to do wypowiedzenia i zwrotu pieniędzy w związku z rezygnacją zajęć na basenie będzie miał zastosowanie art. 15zp (ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.) Zgodnie z nim przedsiębiorca prowadzący działalność rekreacyjną i sportową w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, (a taką jest niewątpliwie decyzją rządu dotycząca zamknięcia basenów) jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy, o którym mowa nie jest skutecznew przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. Wartość vouchera, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta.

Przepis art. 15 zp ( w.w. ustawy ) stosuje się wyłącznie do przedsiębiorcy będącego w sytuacji, w której to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19. Jeżeli więc baseny zostaną ponownie otwarte, to do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany abonament  będą miały zastosowanie  zapisy umowy jak również przepisy kodeku cywilnego, o ile złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpi w momencie kiedy działalność rekreacyjna sportowa zostanie przywrócona przez rząd.

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność sportowo-rekreacyjną  jest zobowiązany zwrócić wpłacone przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Termin ten dotyczy jedynie sytuacji gdy rozwiązanie umowy następuje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami pandemii - czyli zastosowanie tego przepisu o  wypowiedzeniu  może mieć miejsce  jedynie w okresie zamknięcia przez rząd basenów.

Zgodnie z art. 495 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Oznacza to, że jednostki świadczące usługi rekreacyjno-sportowe  nie powinny pobierać od klientów opłat  abonamentowych za czas gdy baseny pozostają zamknięte z uwagi na pandemię. Jeżeli  klient uiścił płatność przypadającą  na okres w którym basen pozostaje zamknięty, to ma  prawo do uzyskania zwrotu pieniędzy.

Należy jednak pamiętać, że każda taka sprawa ma charakter indywidualny, dlatego też w razie problemów ze zwrotem pieniędzy należy kontaktować się z Rzecznikiem Praw Konsumenta, właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk