Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sanatorium. Żądanie dopłaty za jednoosobowy pokój z powodu pandemii. Pytanie na infolinię RPO

Data:

Pani dzwoniła z ośrodka, w którym rozpoczyna pobyt leczniczo-rehabilitacyjny. Ma zamieszkać sama w pokoju dwuosobowym z powodu obostrzeń sanitarnych, covidowych. Zażądano od niej dopłaty w wysokości 300 zł za fakt zajmowania pokoju dwuosobowego. Pyta, czy jest to zgodne z prawem.

Odpowiedź zależy od tego, czy pobyt leczniczo-rehabilitacyjny jest finansowany ze środków NFZ czy też pobyt odbywa się na zasadach komercyjnych i jego koszt pokrywa świadczeniobiorca.

W przypadku finansowania pobytu przez NFZ należy wskazać na przepis art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2020.1398 ze zm.), dalej jako „ustawa o świadczeniach”, który stanowi, że świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Natomiast szczegółowe zasady finansowania świadczeń gwarantowanych zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (t.j. Dz.U.2019.168 ze zm.), dalej jako „rozp.MZ”.

Zgodnie z § 6 rozp.MZ, ustalone zostały poziomy warunków zakwaterowania ze względu na standard pokoju (np. pokój 1-osoby z węzłem sanitarnym, pokój 2-osobowy bez węzła sanitarnego itd). Wyboru standardu pokoju (tym samym również jego kosztów) dokonuje świadczeniobiorca. W załączniku nr 2 do rozporządzenia określono poziom finansowania przez świadczeniobiorcę za 1 dzień pobytu. Koszty uzależnione są także od okresu kiedy pobyt będzie miał miejsce.

Warto również dodać, że z dniem 1 kwietnia 2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2021.480), które wprowadzają zmiany w poziomie finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu.

Komunikat dotyczący opłat obowiązujących od 1 kwietnia 2021 r. za jeden dzień pobytu w sanatorium uzdrowiskowym w zależności od sezonu oraz standardu pokoju można znaleźć na stronie: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-zmiany-poziomu-finansowania-przez-swiadczeniobiorce-kosztow-wyzywienia-i-zakwaterowania-w-sanatorium,470.html

W przypadku pobytów komercyjnych ceny pobytu ustalane są indywidualnie dla danego obiektu. W sytuacjach budzących wątpliwości osób korzystających z leczenia sanatoryjnego komercyjnie, można rozważyć kontakt z Rzecznikiem Praw Pacjenta (infolinia 800 190 590) lub zasięgnąć informacji dzwoniąc pod numer infolinii konsumenckiej (801 440 220 oraz 22 290 89 16).

Stan prawny na dzień 26 maja 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa