Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Czy osoba chorująca na schizofrenię musi nosić maseczkę? - odpowiadamy na pytania z infolinii BRPO 800 676 676

Data:

Pan pyta, czy jeśli choruje na schizofrenię, to jest zwolniony z obowiązku noszenia maseczki. Został ukarany przez policję, gdyż nie posiadał żadnego zaświadczenia zwalniającego z obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Osoba cierpiąca na zaburzenia lub choroby psychiczne nie jest zwolniona z noszenia maseczki, chyba że stan zdrowia wykluczający możliwość jej noszenia jest stwierdzony przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim, zwalniającym z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, a także trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, jest zobowiązana na żądanie służb do okazania zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Warto przypomnieć, że przepisy ww. rozporządzenia, do dnia 27 grudnia 2020 r. nakładają obowiązek zakrywania ust i nosa:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego,
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali (nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali np. w piwnicy, w windzie, na klatce schodowej etc.),
  • w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba oraz w budynkach użyteczności publicznej,
  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego np. w kościele,
  • w samolocie.

Stan prawny na dzień: 30. 11. 2020 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk