Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Powiedz nie przemocy wobec osób starszych - kampania Biura RPO

Data:

Kadr z nagrania przedstawiający mężczyznę z naniesionym symbolem odtwarzania wideo - trójkątem w kole

  • 25 listopada w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet rozpoczęła się kampania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeciwko przemocy. Zakończy się ona symbolicznie - 1 marca 2024 w Światowy Dzień Zero dla Dyskryminacji
  • Przemoc w każdej formie jest jednym z najpoważniejszych przejawów naruszeń podstawowych praw i wolności człowieka
  • Przemoc psychiczna oraz ekonomiczna to najczęściej dostrzegane formy przemocy wobec osób starszych

Przemoc wobec osób starszych najczęściej ma miejsce w domach lub instytucjach opiekuńczych. Sprawcami przemocy bardzo często są członkowie rodziny seniora. Powoduje to wstyd i niechęć do zgłoszenia się po pomoc, a także usprawiedliwianie sprawców. Osoby starsze nie reagują na przemoc, ponieważ objawiają się straty jedynego wsparcia, a zły stan zdrowia lub trudna sytuacja finansowa nie pozwala im na niezależność.

Seniorzy najbardziej narażeni są na doświadczenie przemocy ekonomicznej lub psychicznej, jednak w tej grupie przemoc rzadko przyjmuje tylko jedną formę.

Przemoc psychiczna prowadzi do strachu, pozbawienia poczucia bezpieczeństwa oraz kontroli nad życiem, a także zmniejszenia poczucia własnej wartości. Przemoc psychiczna może przybierać różne formy takie jak krzyk, groźby, krytyka, wyśmiewanie czy poniżanie, a także ograniczanie kontaktów z osobami spoza najbliższego otoczenia.

Przemoc ekonomiczna polega na finansowym wykorzystywaniu seniora lub ekonomicznym uzależnianiu go od sprawcy. Może się ona objawiać poprzez odebranie renty lub emerytury, kontrolowanie wydatków czy wydzielanie pieniędzy. Przemoc ekonomiczna to także zmuszanie do zaciągania zobowiązań czy zmiany testamentu.

Na stosowanie przemocy wobec osoby starszej może wskazywać:

  • obniżony nastrój,
  • zmiana zachowania, 
  • agresja lub strach przy próbie dotyku,
  • brak chęci rozmowy o sytuacji rodzinnej,
  • odwodnienie lub niedożywienie,
  • nieleczone problemy zdrowotne,
  • brak chęci spożywania posiłków i napojów, odmawianie przyjmowania leków.

Dlatego nie bądź obojętny
#PowiedzNiePrzemocy

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski