Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja tzw. sygnalistów

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat badania:

Dyskryminacja tzw. sygnalistów – osób sygnalizujących potencjalne nieprawidłowości godzących w interes społeczny, zachodzących w środowisku pracy – ze względu na fakt zasygnalizowania/postawę sygnalisty polegającą na sprzeciwie wobec obserwowanych nieprawidłowości.


Cel badawczy:

  1. Zbadanie zakresu ochrony prawnej osób zatrudnionych (na podstawie różnych stosunków prawnych) przed działaniami dyskryminacyjnymi podejmowanymi w odwecie za zasygnalizowanie nieprawidłowości godzącej w interes społeczny. Zlokalizowanie grup nieobjętych ochroną.
  2. Zbadanie efektywności przepisów deklarujących ochronę przed dyskryminacją w sprawach tzw. sygnalistów (w szczególności art. 18 (3a) i następnych Kodeksu pracy na sali sądowej). Czy przepisy dot. zasady równego traktowania w zatrudnieniu są skuteczne w sprawach sygnalistów na sali sądowej?

Uzasadnienie:
W 2009 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej – w odpowiedzi na pismo RPO w sprawie wzmocnienia ochrony prawnej tzw. sygnalistów na drodze ewentualnej inicjatywy legislacyjnej – stanął na stanowisku, że nie zachodzi potrzeba podejmowania takiej inicjatywy. Jeden z argumentów odwoływał się do przepisów Rozdziału IIa Kodeksu pracy. Tymczasem wnioski płynące z badań Fundacji Batorego oraz z monitorowanych postępowań sądowych każą poddawać w wątpliwość skuteczność wspomnianych rozwiązań w sprawach sygnalistów.

 

Fundacja Batorego

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk