Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostęp do informacji publicznej. RPO po stronie obywatela, składa skargę kasacyjną do NSA

Data:

Pan Jakub zwrócił się w 2020 r. do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej skanu m.in. dwóch decyzji wydanych przez Prezesa WSA w Warszawie w 2019 i 2020 r. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej,. Poprosił o przekazanie powyższych informacji w formie skanów za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres e-mail.

Prezes odpowiedział, że może udostępnić papierowe kserokopie – ale po uiszczeniu opłaty za to (w sumie 96 zł; 3 zł za każdą z 32 stron). Pan Jakub argumentował, że nie chce ksera tylko skany  – ale nic nie wskórał. Wobec tego zaskarżył Prezesa WSA jako organ odpowiedzialny o bezczynność. Jednak WSA oddalił tę skargę powołując się na przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wówczas pan Jakub poprosił o pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik w piśmie procesowym dowodzi, że WSA źle zinterpretował przepisy o opłatach kancelaryjnych: to nie art. 235 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi rozporządzenie rządu w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych (tj. §3 w zw. z § 1 ust. 6 pkt 2 i §1 ust. 7 rozporządzenia) jest podstawą do działania w tej sprawie. Regulacje te odnoszą się bowiem do wydania dokumentów – wydruku, kopii, sporządzenia odpisu czy zaświadczenia (nośników informacji) – których sporządzenie generuje koszty. Pan Jakub żądał jednak udostępnienia informacji w postaci elektronicznej, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Ponadto RPO podkreśla, że prawo dostępu do informacji dotyczącej działalności organów władzy publicznej, określone w art. 61 Konstytucji RP, gwarantuje obywatelom, co do zasady, bezpłatny dostęp do informacji publicznej.

VII.6060.7.2021

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk