Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy system Empatia można wykorzystać w sprawach dotyczących alimentów?

Data:

Podczas posiedzeń Zespołu Ekspertów ds. Alimentów - stworzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka - kwestie dotyczące problemów z niealimentacją dyskutowane są wspólnie z zapraszanymi gośćmi. W trakcie VII posiedzenia Zespołu, 9 maja 2017 r., jeden z gości, senator Jan Rulewski przedstawił założenia do zmian systemu alimentacyjnego w Polsce.

Jednym z elementów proponowanych przez senatora zmian jest wykorzystanie systemu Emp@tia, służącego do komunikacji między służbami zabezpieczenia społecznego.  System umożliwia wymianę informacji między: ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy rodzinie, ZUS, urzędami pracy, urzędami skarbowymi, Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, Centralną Ewidencją Pojazdów, Elektronicznym Krajowym Systemem Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

Ponieważ Minister Sprawiedliwości nie wyraził poparcia dla stworzenia rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych (RUDA), co wcześniej proponowali RPO i RPD, rzecznicy zwrócili się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie stanowiska co do możliwości wykorzystania systemu Emp@tia (ewentualnie poszerzonego o innych adresatów, jak komornicy, sądy rodzinne, urzędnicy zajmujący się funduszem alimentacyjnym, oraz o inne funkcje) w charakterze zbliżonym do rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych.

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk przypomniał, że Rada Ministrów w kwietniu przyjęła obszerny dokument o nazwie „Przegląd systemów wsparcia rodzin”, zawierający ocenę systemów (w tym także ocenę systemu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) oraz wnioski dotyczące wprowadzenia ewentualnych zmian. W przeglądzie tym zawarto również rekomendacje dotyczące wprowadzenia dodatkowych sankcji dla dłużników alimentacyjnych oraz rekomendacje w zakresie poprawy egzekucji alimentów.

- Wśród analizowanych rozwiązań znajdują się między innymi rozwiązania odnoszące się do poprawy efektywności działań związanych z aktywnością zawodową dłużników alimentacyjnych, a także rozwiązania związane z poprawą przepływu informacji i danych pomiędzy odpowiednimi służbami i instytucjami w tym zakresie – wskazuje przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zaznaczył również, że prace nad stosownym rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi tych kwestii będą prowadzone we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, właściwym w sprawach egzekucji orzeczeń sądowych w tym dotyczących alimentów. - Na obecnym etapie prac nie jest jednak możliwe wskazanie konkretnych rozwiązań, które będą wdrożone oraz terminu ich wprowadzenia – zauważył Bartosz Marczuk.

 

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-09-11 11:17:31
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-10-07 12:32:20
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk