Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy rząd wypowie Konwencję stambulską? Rzecznik pyta Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania

Data:

Niepokój Rzecznika wzbudziły doniesienia medialne o toczących się w resortach rządowych pracach nad wypowiedzeniem Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przyjętej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Rzecznik podkreślił, że wejście w życie tej Konwencji było przełomem w zapewnieniu ochrony fundamentalnych praw i wolności kobiet doświadczających przemocy ze względu na płeć. Konwencja opiera się na założeniu, że zasadnicze znaczenie dla zapobiegania przemocy wobec kobiet ma wdrożenie prawnej i faktycznej równości pomiędzy mężczyznami i kobietami, a źródłem przemocy jest przekonanie sprawców o stereotypowej, drugorzędnej roli kobiet. Tym samym umowa ta wskazuje, że brak skutecznej pomocy dla kobiet – ofiar przemocy – jest formą dyskryminacji pośredniej ze względu na płeć. Konwencja w sposób kompleksowy określa wreszcie kwestię pomocy dla ofiar, ścigania i karania sprawców, a także działania profilaktyczne i edukacyjne.

Rzecznik zwrócił się do Pełnomocnika o poinformowanie, czy w ramach rządu toczą się aktualnie jakiekolwiek prace zmierzające do wypowiedzenia przez Polskę Konwencji stambulskiej.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk