Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy imię i nazwisko policjanta to informacja publiczna przetworzona? Rzecznik do komendanta rejonowego Policji w Warszawie

Data:
  • Obywatel poskarżył się Rzecznikowi, że Policja odmawia mu udostępnienia informacji publicznej dotyczącej policyjnej interwencji w Warszawie. Chciał m.in. poznać nazwisko i stopień służbowy interweniującego policjanta.
  • Komendant uznał, że są to informacje przetworzone i ich nie ujawnił. Ale też nie wydał decyzji, którą można byłoby zaskarżyć
  • RPO wyjaśnia więc insp. Tomaszowi Znajdkowi, komendantowi rejonowy Policji Warszawa I (bo to jego dotyczy skarga), jakie obowiązki wynikają z ustawy o dostępie do informacji publicznej

Skarżący twierdził, że nie otrzymał „rzetelnej, konkretnej i pełnej odpowiedzi na postawione pytania we wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 25.10.2020”, ponadto wskazał na zwłokę w udzieleniu informacji. Z nadesłanej korespondencji wynika ponadto, co zwróciło uwagę Rzecznika, że komendant nie udostępnił żądanej informacji dotyczącej funkcjonariusza Policji, tj. imienia i  nazwiska, stopnia służbowego oraz doświadczenia w działaniach operacyjnych dowódcy oddziału pełniącego służbę w trakcie zdarzenia, które miało miejsce w związku z zajściem w Kościele Św. Krzyża w Warszawie w dniu 25 października 2020 r. uznając ją za informację przetworzoną.

Co to jest informacja przetworzona?

Stanowisko Komendanta budzi poważne wątpliwości RPO z punktu widzenia konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej (art. 61 ust. 1) oraz w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Sposób, w jaki organ klasyfikuje żądane informacje jako informacje przetworzone, może bowiem prowadzić do bezprawnego ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej.

Informacja jest przetworzona, jeśli albo trzeba ją od nowa wytworzyć (bo nie ma dokumentu, który taką treść zawiera) albo jeśli zebranie istniejących dokumentów wymaga ponad rutynowych czynności. Ponieważ pojęcie „informacji przetworzonej” nie zostało zdefiniowane w ustawie o dostępie do informacji publicznej, ocena, czy wnioskowana informacja jest informacją prostą czy przetworzoną, powinna być dokonana przez organ w każdym przypadku indywidualnie, w zależności od kryteriów, jakim ma odpowiadać wnioskowana informacja oraz jakich czynności i środków wymaga jej wytworzenie. Następnie ocena ta może zostać poddana kontroli instancyjnej.

Wątpliwości RPO budzi uznanie informacji dotyczących funkcjonariusza policji, tj. jego imienia, nazwiska i stopnia służbowego dowódcy oddziału za informację przetworzoną, skoro jej udostępnienie nie jest związane z wytworzeniem nowej informacji nieistniejącej dotychczas, ani też nie wiąże się z wyselekcjonowaniem, czy szczególnym przygotowaniem żądanych informacji.

Jak się postępuje w przypadku wniosku o informację, która okazuje się być informacją przetworzoną?

Jeśli po zbadaniu wniosku o informację publiczną organ dojdzie do wniosku, że w grę wchodzi informacja przetworzona, to może odmówić jej udostępnienia, jeżeli nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Ale żeby to ustalić, powinien poprosić wnioskującego o wykazanie szczególnie istotnego interesu publicznego. Organ zobowiązany jest jednak zbadać całokształt sprawy, a stanowisko wnioskującego nie może być jedyną okolicznością badaną przy ustalaniu, czy udostępnienie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu społecznego.

Odmowa udostępnienia informacji to decyzja administracyjna, a nie zwykłe pismo

Odmowa udostępnienia informacji przetworzonej musi nastąpić w formie decyzji administracyjnej. Na decyzję obywatelowi przysługuje prawo odwołanie do organu wyższego stopnia, który zbada zasadność jej wydania.

Tymczasem z przesłanych do Rzecznika dokumentów nie wynika, aby Komendant Rejonowy decyzję wydał. Wątpliwości Rzecznika budzi więc sposób zastosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej przez Komendanta  w przedstawionej sprawie.

VII.6060.77.2020

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-02-15 16:24:08
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski