Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z delegacją Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w Biurze RPO

Data:

21 maja 2024 r. z wizytą w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przebywała Carlien Scheele, dyrektorka Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) wraz z delegacją. EIGE to unijna agencja, która działa na rzecz równouprawnienia płci w UE i poza jej granicami. Delegację w BRPO przyjęła dyrektorka Magdalena Kuruś i Aleksandra Szczerba z Zespołu ds. Równego Traktowania.

Uczestnicy spotkania omówili kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich jako krajowego niezależnego organu ds. równości oraz priorytetowe działania podejmowane na rzecz równości płci. Rozmawiano również o możliwościach współpracy międzyinstytucjonalnej.

Przedstawiciele Instytutu zaprezentowali najważniejsze informacje dotyczące działalność EIGE w obszarach takich jak np. przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć oraz wprowadzenie równości szans dla kobiet i mężczyzn w instytucjach, organizacjach i polityce (gender mainstreaming). Rozmowa koncentrowała się w szczególności na danych statystycznych przygotowywanych przez EIGE i możliwości ich wykorzystania w działaniach na rzecz równości płci podejmowanych przez RPO.

Dużą część spotkania poświęcono działalności badawczej EIGE, w tym realizowanemu obecnie badaniu zjawiska przemocy wobec kobiet. Kwestia ta nabiera szczególnej aktualności w związku z przyjętą na posiedzeniu 7 maja br. Przez Radę ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) dyrektywą UE w sprawie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która penalizuje wiele form przemocy wobec kobiet w całej UE, zarówno offline, jak i online. Nowe prawo zawiera m.in. środki, które mają zapobiegać przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ustala się w nim także normy ochrony ofiar tych przestępstw. Na tym samym posiedzeniu Rada przyjęła też dwie dyrektywy w sprawie standardów dla organów ds. równości, które mają na celu zapewnienie skuteczniejszego stosowania i egzekwowania unijnych przepisów antydyskryminacyjnych poprzez wzmocnienie krajowych organów ds. równości, takich jak RPO. One także były przedmiotem rozmowy obu delegacji.

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) jest unijną agencją, która działa na rzecz równouprawnienia płci w Unii Europejskiej i poza jej granicami. Agencja m.in. opracowuje analizy i gromadzi dane statystyczne na temat równości kobiet i mężczyzn w UE, monitoruje działania UE na arenie międzynarodowej związane z wypełnianiem przez nią międzynarodowych zobowiązań na rzecz równouprawnienia płci. W wyniku prac EIGE stworzono m.in. wskaźnik równouprawnienia płci (Gender Equality Index) pokazujący tendencje rozwojowe w zakresie równouprawnienia płci w UE i jej państwach członkowskich.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski