Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Frankowicze. Bank cofnął apelację - sprawa arbuzowa zakończona po myśli konsumentów i RPO

Data:
  • Po przystąpieniu RPO do postępowania z pozwu zbiorowego frankowiczów (tzw. sprawa arbuzowa) bank cofnął swą apelację
  • W ten spsoób uprawomocnił się korzystny dla konsumentów wyrok wydany w pierwszej instancji przez Sąd Okręgowy w Łodzi
  • Zdaniem Rzecznika swą decyzją bank starał się minimalizować straty
  • W swym rozstrzygnięciu Sąd Apelacyjny w Łodzi mógł -zgodnie ze stanowiskiem RPO - oddalając powództwo, stwierdzić nieważność umów zawartych przez konsumentów

W stanowisku procesowym Rzecznik Praw Obywatelskich argumentował, że ze względu na wymogi prawa unijnego dotyczące ochrony konsumentów, oddalając powództwo sąd powinien uznać umowy zawarte przez konsumentów za nieważne (zmiana żądania stron w czasie procesu nie jest możliwa w postępowaniu grupowym). Umowy zawierały bowiem klauzulę niedozwoloną, pozwalającą bankowi na swobodne określanie wysokości odsetek.

Klauzuli tej, której niedozwolony charakter potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku kasacyjnym, i która z mocy prawa nie wiązała konsumentów, nie można było reinterpretować, ani też uzupełnić (wbrew zaleceniom Sądu Najwyższego), co powodowało, zdaniem RPO, nieważność umów.

Po przedstawieniu przez RPO stanowiska, bank zdecydował się na cofnięcie apelacji złożonej od wyroku pierwszoinstancyjnego (uwzględniającego ówczesne żądanie grupy powodów). Swoją decyzję przedstawiciele banku ogłosili na rozprawie 15 lipca 2020 r. Cofnięcie apelacji było dla sądu wiążące -  musiał on umorzyć postępowanie apelacyjne.

W rezultacie uprawomocnił się pierwotnie wydany w sprawie wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, uznający odpowiedzialność odszkodowawczą banku wobec grupy 1247 powodów za nienależyte wykonanie umowy. Zdaniem RPO, cofając apelację na obecnym etapie, bank postanowił zminimalizować straty wobec możliwości uznania przez Sąd Apelacyjny zawartych z konsumentami umów za nieważne.

Sąd Apelacyjny w Łodzi (sygn. akt I ACa 1058/15) orzekł również o obowiązku poniesienia w całości kosztów postępowania przez bank, ponieważ to jego apelacja sprzed ponad sześciu lat, obecnie cofnięta, spowodowała ich powstanie.

V.511.126.2020

 

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski