Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Alimenty "natychmiastowe"- RPO pyta, czy Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ich wprowadzeniem

Data:
  • Wskutek dyskontynuacji prac poprzedniego parlamentu przepadł projekt wprowadzenia tzw. alimentów „natychmiastowych”
  • RPO wielokrotnie zwracał się do Ministerstwa Sprawiedliwości o wypracowanie efektywnych przepisów nakładania i egzekwowania alimentów
  • Mając na uwadze dobro dzieci, RPO spytał ministra Zbigniewa Ziobrę, czy w MS toczą się prace nad wznowieniem procesu legislacyjnego ws. alimentów „natychmiastowych”;
  • Jeśli nie, to Rzecznik wnosi o ich wszczęcie 

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie zwracał się do resortu sprawiedliwości w sprawach związanych z alimentami – ich egzekucją, karaniem za nierealizowanie obowiązku alimentacyjnego, wprowadzeniem tzw. tablic alimentacyjnych.

Elementem rozwiązania przynajmniej części problemów miało być wprowadzenie tzw. alimentów „natychmiastowych”. Ministerstwo zaprezentowało projekt zmian w marcu 2018 r. Chodziło o orzekanie o tzw. alimentach natychmiastowych w trybie uproszczonym (nawet w kilka dni - obecnie sprawy takie trwają miesiącami);

Niestety, wskutek dyskontynuacji prac parlamentu projekt ten nie stał się obowiązującym prawem. Według wiedzy Rzecznika ani ten, ani inny podobny projekt nie jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych - w Sejmie, Senacie czy też w rządzie.

Dlatego zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk, zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o informację, czy toczą się aktualnie prace nad wznowieniem procesu legislacyjnego w sprawie alimentów „natychmiastowych”. RPO zaznaczył, że jeśli żaden projekt nie jest przygotowywany, to prosi o ponowne podjęcie takich prac - tak by zapewniono środki utrzymania dzieci przez oboje rodziców. 

W Biurze RPO aktywnie działa Zespół ekspertów ds. Alimentów, którego następne spotkanie planowane jest na czerwiec.

Z uwagi na doniosłość zmian projekt będzie przedmiotem ponownego opracowania w Ministerstwie Sprawiedliwości. W Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich toczą się prace analityczne. Na obecnym etapie tych prac nie zostały podjęte decyzje o ostatecznym kształcie projektowanej regulacji - odpisał RPO wiceminister Marcin Romanowski. Po opracowaniu projektu i wpisaniu go do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, będzie on poddany uzgodnieniom międzyresortowym, opiniowaniu i konsultacjom publicznym, a wówczas zostanie przedstawiony do zaopiniowania również Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

IV.7022.20.2016

Załączniki:

Autor informacji: Dagmara Derda
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk