Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO Marcina Wiącka z KG Straży Granicznej Tomaszem Pragą

Data:

W dniu 1 października 2021 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z komendantem głównym Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomaszem Pragą. Tematem spotkania była sytuacja na granicy polsko – białoruskiej i trwający tam kryzys humanitarny.
W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Przemysław Kazimirski, zastępca dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO Marcin Sośniak, zastępca komendanta głównego SG gen. bryg. SG Jacek Bajger oraz dyrektor zarządu ds. cudzoziemców w Komendzie Głównej SG mjr SG Paweł Hołoweńko.

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył na ręce Komendanta Głównego SG podziękowania za wszystkie te działania podejmowane przez funkcjonariuszy SG, które w trudnych warunkach kryzysu humanitarnego służą poprawie sytuacji migrantów, zwłaszcza osób przebywających w centrach rejestracji cudzoziemców i ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców, w tym licznych rodzin z dziećmi. Rzecznik podziękował też za wszelką pomoc okazywaną pracownikom Biura RPO, którzy w ostatnim miesiącu wielokrotnie wizytowali tereny objęte stanem wyjątkowym.  Równocześnie Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał Komendantowi swoje uwagi, apelując m.in. o niezwłoczne dopuszczenie do cudzoziemców, także w strefie objętej stanem wyjątkowym, pomocy medycznej, organizacji społecznych, również tych niosących pomoc humanitarną, prawników i pełnomocników, którzy mogliby zapewnić cudzoziemcom dostęp do podstawowych informacji o ich sytuacji prawnej. 
Komendant Główny SG omówił sytuację panującą na granicy, wskazując na wyzwania, z jakimi mierzy się Straż Graniczna. 

RPO i Komendant Główny SG zapowiedzieli, że wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli obu instytucji. 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa